HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 14

JPEG (Deze pagina), 673.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

10
maal zooveel kost als in Frankrijk en tienmaal zooveel als in
België;
dat de verzoeker te vergeefs heeft gezocht naar eene aan-
nemelijke reden voor dien zwaren druk, doch dat het tarief op
dezen tak van industrie alleen zoo hoog schijnt te zgn gesteld,
om daardoor te gemoet te komen aan het verlies dat de Staat,
blijkens de Memorie van Toelichting op Art. 17-22 lijdt, door ·‘
de bepaling dat de eerste gk der maten, gewigten en weeg-
werktuigen in het vervolg kosteloos zal geschieden, en dat het
gkregt voor de gewigtcn eenigzins is verlaagd;
dat, wat betreft den maatstaf waarnaar de belasting wordt
geheven, deze is de inhoud van den gasmeter;
dat die bepaling altoos eenigzins is gewrongen, uit hoofde alle
gasmeters zonder onderscheid worden ingerigt naar een zeker
algemeen stelsel van het aantal lichten of gasbekken, zoodat
er geene andere gasmeters zgn dan die dienstig zgn voor 2,
3, 5 of meer gasbekken, juist zoo als ze in bggaanden staat
worden aangewezen;
dat het dus eenvoudiger ware de betaling voor den gk der
gasmeters te regelen naa1· het aantal lichten, waarvoor ze be- ,
stemd zgn, even als dat in Frankrgk en België geschiedt;
dat het bezigen van dien maatstaf tot billgker treffen leidt,
omdat het dan in het oog zal springen dat de kleine verbrui-
ker evenveel volgens het wetsontwe1·p zal moeten betalen, als
hg die meer lichten brandt;
dat hg in overweging geeft om den gk van den gasmeter te
regelen naar het aantal lichten waarvoor deze bestemd is, en
den prgs van ieder licht te stellen op f 0.05, en derhalve het
laagste regt voor 2 lichten op f 0.10, met behoud van het
maximum van f 20.- volgens het wetsontwerp;