HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 13

JPEG (Deze pagina), 635.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

K 0 PIJ. Bijlage A.
Aan, ·
de Tweede Kamer der Stalen- Generaal.
T Geeft met versohuldigden eerbied te kennen: J. F. P. Voorn,
[ gasmeterfabriekant te ’s Gravenhage;
dat hij met belangstelling heeft nagegaan de bepalingen be-
treiïende den ük van de gasmeters in het aanhangig wetsont-
werp betreffende maten, gevvigten, meet- en weegwerktuigen;
dat hü, ofschoon de billükheid erkennende van de invoering
van dien ijk, echter tot züne teleurstelling heeft gezien, dat
de gasmeters volgens het wetsontwerp plotseling met een zeer
hoog regt zullen worden getroffen, hetgeen zeer nadeelig zal ‘
werken op het vervaardigen en het gebruik van die voorwerpen;
dat hij ten bewüze van zijne stelling achter dit verzoekschrift
heeft gevoegd eenen staat van vergelijking tusschen de belasting
L van dit wetsontwerp en die in Frankrijk, België en Engeland
geheven, waaruit blijkt dat in Nederland de belasting veel ­
zwaarder zal zijn dan in die andere rijken, welke, waar het
gebruik van gas betreft, wel in de eerste plaats mogen worden
genoemd, terwijl bovendien, in tegenstelling van het wetsont-
werp, in Frankrijk en België alleen de eerste ijk moet worden
betaald, doch de herijk niet;
dat dit te minder is goed te keuren, omdat het niet de ver-
bruikers van gas in het groot zijn, die door de voorgestelde .
belasting zwaar worden getroffen, maar juist de verbruikers in
het klein, zoodat voor het gebruik van een gasmeter in een
huisgezin waar twee lichten branden, de ijk in Nederland vier-