HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 11

JPEG (Deze pagina), 405.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

7
om bij eventueele beslissingen in deze zaak de hierin aange-
, voerde beweegredenen wel in overweging te willen nemen en
I de gasmezerfabrieken in staat te stellen de gasmeters op hunne
I fabrieken te doen ijken, alsmede bij de Regering te willen
I aandringen dat art. 18 der wet van 7 April 1869 (Smatsb/ad
n°. 57) in dien zin worde gewijzigd, dat door eene veranderde
bepaling omtrent den inhoud der gasmeters de ongelijkheid in
het heffen van het ijkloon worde weggenomen.
I ’s Gwwenhage, ’t Welk doende, enz.
I den 19den April 1871.
j J. F. P. VOGIN.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I