HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 65

JPEG (Deze pagina), 665.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

l
1
i 63
i
leerrijk. In de overige munthuizen is ons op dat gebied
niet veel nieuws onder de oogen gekomen, want wij
j durven gerust uitspreken, dat aan ’s Rijks Munt de zilver-
j proef langs den natten weg met eene nauwkeurigheid
geschiedt, die niets te wenschen overlaat, gelijk ook door
alle buitenlandsche deskundigen, 0 a. door de Engelsche
Muntcommissie, die Nederland in 1870 bezocht, volmon-
dig is erkend.
Te Brussel nu is door den Heer STAS sedert een drietal
j jaren eene verandering in het procédé voorgeschreven,
die hoofdzakelijk gelegen is in de vervanging van chloor-
natriurn of chloorwaterstofzuur, door een alcalibromuur of
l door broomwaterstofzuur, ter bereiding van de normale
en decime solutiën. Hiermede erlangt men, zoo het moge-
lijk is, nog juistere uitkomsten bij de gehaltebepaling
dan voorheen, welke voortvloeien uit de volkomen onop-
losbaarheid beneden een bepaalden temperatuurgrens van
j broomzilver, zoodat het zoogenaamde wederkeerig neer-
slag (aldus genoemd door Prof. G. J. MULDER), dat aan
de oplosbaarheid van chloorzilver zijn oorsprong verschul-
digd is, bij de aanwending van het <<essai au bróme>> niet
gevormd wordt.
Er is echter ééne zwarigheid. De in den handel voor-
komende bromuren, houden in den regel sporen van
chloor- en joodverbindingen, welke volstrekt verwijderd
moeten worden, wil men de broom­methode toepassen.
Vandaar de noodzakelijkheid om zelf in zijn laboratorium
zuivere bromuren of zuiver bromium te bereiden, hetgeen
een moeilijke en omslachtige operatie is, doch aan de
Brusselsche munt geregeld geschiedt. De beschrijving nu
i der wijze van werken aldaar, die ik in persoon meermalen
{ heb kunnen gadeslaan, is mij volledig door den Heer
4
_