HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 64

JPEG (Deze pagina), 691.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

VK ' U

l
r il
62 ä
l ruimschoots gelegenheid, want men was aldaar bezig met
den zilveren muntslag. Het spreekt van zelf`, dat alles _
wat op dit gebied voor ons nieuw konde heeten, nauw- .
keurig is opgenomen, en voor zoover het navolging verdient, V
V; ook aan ’s Rijks munt in praktijk zal worden gebracht.
i Veel nieuws, vooral verbeteringen, werd echter door ons
niet opgemerkt, want wij kunnen als onze overtuiging
uitspreken, dat de fabricatie van zilveren speciën aan ‘
ij onze Munt een hoogen trap van volmaaktheid heeft bereikt.
t Er zijn echter enkele zaken, die behartiging verdienen.
f B. v. het smelten van het zilver in potlooden kroezen, i
jg zooals te Berlijn en Londen, dat misschien de voorkeur
verdient boven het smelten in geslagen ijzeren, zooals
aan ’s Rijks Munt. Vervolgens een meer volkomen inrich~
ting der plettoestellen en walsen, en een beter gebruik
der trekbank, ten einde reepen te erlangen van meer
'lj gelijkmatige dikte. In de derde plaats het gebruik van i
zoogenaamde harde pennen met plat, doch eenigzins schuin
ondervlak met scherpen rand, waardoor de platen uit
eene reep meer worden uitgesneden dan uitgestooten, en
een minder hol voorkomen hebben dan tot dusverre het
j geval was. Eindelijk ware wellicht eene wijziging te
brengen in de wijze van blancheeren, althans op dat ge-
bied proeven te nemen met die procédé’s, welke ons in
het buitenland aanbevelenswaardig zijn voorgekomen.
ij Bij de aanstaande fabricatie der nieuwe groote en kleine
zilveren pasmunt zal op al deze omstandigheden nader
li gelet worden. Een schat van feiten is met het oog hierop
door ons verzameld.
Voor het onderzoek van zilver langs den natten weg,
L was inzonderheid het bezoek der laboratoria te Brussel
A l
il 2
V
« t
l ,.
i l