HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 63

JPEG (Deze pagina), 677.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

61
te ondergaan. Het koper wordt bepaald door reductie
der koperhoudende solutie, waaruit het tin verwijderd is,
onder toevoeging van potasch en wijnsteenzuur, met eene
. zekere hoeveelheid rnelksuiker. Hierdoor ontstaat rood
koperoxydul dat, na spoelen en drogen, in een stroom van
zuiver waterstofgas tot kopermetaal gereduceerd wordt,
hetgeen in gewicht te bepalen is. Het zink nu vindt zich
‘ ‘ door aftrekken. Er is bij de uitvoering dezer schijnbaar
eenvoudige methode, die minstens een à twee dagen
arbeid kost, op zooveel kleinigheden te letten, dat men
eerst na groote oefening juiste en betrouwbare resultaten
verkrijgt. Doch dit neemt niet weg, dat de methode van `
,__ Sms voor bronsonderzoek, verre de voorkeur verdient boven
alle andere en zonder bedenken aan ’s Rijks Munt moet
ingevoerd worden, wanneer eenmaal tot den muntslag van
brons zal worden overgegaan. Het zal echter noodig zijn,
zoodanige maatregelen te treffen, dat de toepassing der
methode, die vrij omslachtig en in de uitvoering lastig
blijft, niet meer dan noodig plaats vinde. Vooral denke
men hierbij aan de groote minwaardigheid van bronzen
in vergelijking tot de grootere waarde van gouden en
zilveren munt, waaruit van zelf voor deze laatste een
` veel strenger toezicht noodzakelijk is.
Ik wil mijn verslag niet eindigen, alvorens de opmer-
king te hebben gemaakt, dat, ofschoon de fabricatie en _
` het onderzoek van gouden en bronzen munt het hoofddoel
waren der ondernomen reis, wij daarenboven zooveel moge-
lijk kennis hebben gemaakt met de wijze, waarop ook
zilveren munt in het buitenland wordt vervaardigd en
onderzocht. Te Brussel, Parijs en Londen bestond daartoe