HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 62

JPEG (Deze pagina), 684.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

li

, 60
l l
[ bronzen- en nikkelmunt op eene voortreffelijke leest ge-
schoeid, en wordt daaraan dezelfde moeite en zorg besteed . .
a.ls aan het onderzoek van het gehalte van gouden en
il zilveren munt. Dat toezicht is ook daarom streng, omdat l
het uitsluitend geldt de fabricatie van bronzen en nikkel-
[ pasmunt voor rekening van vreemde natiën, want België j
heeft tot heden slechts roodkoperen munt. De Belgische .
" Muntadministratie acht eene nauwgezette controle in dat i
ij geval dubbel noodzakelijk. De methode van bronsanalyse
j die door Sms is uitgedacht, en aan de Brusselsche
/ Munt door de Essaieurs wordt toegepast, heb ik reeds
in 1868 en 1869 aan de Munt te Brussel in ’t breede op-
I genomen, en werd door mij aan ’s Rijks Munt bij wijze van ···
j` proef, met het oog op een eventueelen muntslag van brons,
in den afgeloopen zomer onderzocht. lk heb nu, tijdens ·
mijn jongste bezoek te Brussel, nogmaals nadere inlich-
tingen daarover ingewonnen. De Heer NIJST, eerste
Essaieur der Munt aldaar en de onvermoeide medewerker
al van den Heer STAS, had de goedheid, niet alleen om de `
manipulatiën, die aan het procédé verbonden zijn, in mijne j
tegenwoordigheid en tot mijne nadere instructie nogmaals
jj n te herhalen, doch hij heeft mij daarenboven twee opstellen _
ter hand gesteld, bevattende de uitvoerige beschrijving t
der methoden, gevolgd bij het onderzoek zoowel van
bronzen als bij dat van nikkelmunt.
jj l De methode van bronsanalyse, die door STAS is ingevoerd,
jg is in beginsel zeer eenvoudig, doch in de uitvoering niet ,
zeer gemakkelijk, want ze vereischt een ervaren praktisch '
Ii scheikundige. Het tin wordt bepaald door behandeling van
het alliage met salpeterzuur, filtreeren, spoelen, drogen en j
; branden van het gevormde tinoxyde, eene operatie, die met
veel zorg dient te geschieden, om geen verlies aan tinoxyde
j l
in 1
l
i
l
l
l
P .
l J