HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 60

JPEG (Deze pagina), 683.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

l

p 58
.
j van brons- of nikkelmetaal weinig of niet gedacht. In de
lip wettelijke voorschriften is noch omtrent de samenstelling,
noch omtrent de ruimte iets opgenomen. De controle heeft
dus op dat gebied als het ware de ha.nden vrij; er wordt
meer op de deugdelijkheid van het door handels1irma’s
l geleverde metaal als al of niet geschikt tot muntmetaal g
‘l gelet, dan op de scheikundige samenstelling. Trouwens H
ij deze laatste kan niet veel afwijken van de gebruikelijke
j 95 9;,, koper, 40/0 tin en ’I "/0 zink voor brons, en 75 "/0
l koper en 25 "/U nikkel voor nikkelmuntmetaal, want anders
is het alliage tot slaan van goede munt onbruikbaar.
gl Ofschoon in Frankrük de wet zoowel samenstelling der
bronzen munt als ruimte op het gehalte der samenstellende ‘··
L, metalen voorschrijft, wordt het seheikundig onderzoek niet
met die nauwgezetheid en nauwkeurigheid uitgevoerd, welke
eene stipte nakoming der genoemde voorschriften zou
vorderen. Van tijd tot tijd slechts wordt eene volledige
bronsanalyse verricht volgens eene methode, die nog ver-
l beterd is door den Heer EUG. PELIGOT, Inspecteur General
des Essais, en volledig beschreven in het i<traité de chiniie
van ·PELOUZE en FREMY, SG édition III p. 1046, 1S64.» A
Eene afgewogen hoeveelheid brons wordt met eene be-
kende hoeveelheid zuiver tin samengesmolten, en, zooals
men het noemt, in een gesloten ‘kroesje van gasretor­
tenkool gecementeerd. Het gewichtsverlies, dat het brons
ondergaat, bestaat uit al het in het brons voorhanden
zink en uit een gedeelte van het lood, zoo dit laatste
metaal bijgemengd is, hetgeen dikwijls het geval is. Het
ll tin in het brons wordt op de gewone wijze bepaald door
oxydatie met salpeterzuur, verzamelen, drogen en gloeien
van het gevormde tinoxyde. Het lood wordt in de zure
vloeistof volgens de bekende methoden afgescheiden en
ll
ll
l
l

l

l
i