HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 650.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

j .
4
Dank zij de welwillende tusschenkomst der Nederlandsche
Diplomatie werd ons in de verschillende muntinrichtingen
eene uitstekende ontvangst bereid en elke inlichting ver-
schaft, die wij noodig oordeelden en die men ons geven
kon. Ook de bezichtiging en het nauwkeurig opnemen
zoowel der werkplaatsen als der laboratoria werd ons
gereedelijk toegestaan, zoodat onze kennis op het gebied i
van munttechniek en muntonderzoek door menige gewich­ ’
tige bijzonderheid is verrijkt geworden. De vruchten dezer l
reis zullen niet uitblijven. Vl/`orden ze niet dadelijk en i
op eens geplukt, de toepassing van het geleerde zal
van lieverlede kunnen plaats vinden, om de Nederlandsche
Munt. met het oog op den aanstaanden muntslag van
goud en brons, op zoodanige wijze in te richten, dat
zoowel in het belang van den Staat als van den Munt- ï
meester een deugdelijk fabricaat, op de hoogte der latere
tijden, zal kunnen afgeleverd worden. Het behoeft nauwlijks
te worden opgemerkt, dat door ons een schat van aan- _
teekeningen en bescheiden is verzameld, terwijl de Ingenieur
Rizinïiï zich daarenboven onledig hield met het opmeten
en schetsen dier werktuigen, welke ook voor onze Munt
aanbeveling verdienen.
De fabricatie van gouden munt hebben wij in haar ge-
heelen omvang kunnen nagaan in de munthuizen van I
Berlün en Hannover, alwaar men bezig was met den .
muntslag van 10-markstukken. Gedurende ons verblijf te
Berlijn maakte men tevens een aanvang met de vervaar-
diging van zilveren 20-Pfennigestukken op het gehalte van
0.900 krachtens de muntwet van 9 Juli 1873.
Te Brussel was de Munt in volle werking; drie munt-
I soorten werden tegelijk geslagen: zilveren 5-frankstukken