HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 57

JPEG (Deze pagina), 704.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

55
of the Royal Mint volgens eene der methoden van den
Heer Sms bereid, insgelijks in groote quantiteit, werd
door mij na mijne terugkomst vergeleken, betrekkelijk den
graad van zuiverheid, met het zilver, dat alhier als rein
wordt aangemerkt. Ik vond geen verschil, zoodat weder-
keerig de overtuiging is gewonnen, dat zoowel te Londen
als te Utrecht zilver van gelijke zuiverheid als étalon
* gebruikt wordt.
De goudproef, zooals zij aan de Munt te Londen ge-
schiedt, is daardoor opmerkelijk, dat de kupelovens, geheel
van ijzer behalve den moffel, buitengewone afmetingen
vertoonen. Ze zijn op zoodanige wijze ingericht, dat 72
; proeven te gelijk kunnen afgedreven worden; de moffel is
dan ook veel grooter dan elders in de muntlaboratoria
‘ aangetroffen wordt. De waargenomen dimensiën van dien
moffel zijn: diepte 36 cm. (dus 3*/2 maal dieper dan
G te Utrecht), hoogte 16 en breedte evenzoo 16 cm. Men
J bezigt in dien oven viervoudige kupellen, twee naast
elkander en negen achter elkander; deze worden vervaar-
` digd door den Fireman der Royal Mint Guoovns, en zijn ·
[ beschreven en afgebeeld in het Report van den Deputy
ik Master 1872 p. 30. Bij elke operatie nu in een der-
gelijken grooten oven zijn gelijktijdig genomen <<Control·
y proben» met zuiver goud op verschillende plaatsen van
i den moffel nooolwendig, want de temperatuur kan onmo-
gelijk over de geheele lengte van den moffel dezelfde zijn;
ook alleen dan zijn de uitkomsten te vertrouwen.
Het onderzoek der zilverbaren geschiedt door den resident-
assayer evenzoo op den drogen weg en in dergelijke groote
ovens als hierboven voor het goud beschreven zijn. Vijftig
proeven kunnen te gelijk afgedreven worden; hier en daar
in den moffel getuigen van zuiver zilver, die in den regel