HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 54

JPEG (Deze pagina), 685.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

F
C
, 52 l
, ciën aan ’s Rijks Munt is aangevangen, wenschelijk zijn, T
om onze ovens door tusschenkomst van zoogenaamde <<Gon-
trolprobem nader te onderzoeken en daarop de gehalte- i
bevindingen te grondvesten.
Te Berlijn, evenals te Londen, was in gebruik het
j zoogenaamde «platin11m apparatus for Gold Assaying» uitge- j
,l vonden en geleverd door de ürma JOHNSON, MATTHEJY & OO.
gj platinafabrikanten te Londen, wier ateliers insgelijks ,
' door mij zijn bezocht. Die toestel, dienende tot uitkoken Q
[ der goudkornetten in salpeterzuur van twee verschillende ,
sterkten, is wel wat duur bij aankoop, doch brengt in de
toepassing eene groote bezuiniging te weeg, wat betreft
gil de hoeveelheid zuur en den tijd. Men kan 25, 50, zelfs
tot 60 proeven te gelijk in dien toestel behandelen, die in
lil verschillende dimensiën kan geleverd worden, met dezelfde j
nauwkeurigheid als op de gewone, meer omslachtige en op l
j den duur meer kostbare wijze. De bezuiniging wordt ge-
l rekend 50 0;,, voor het zuur, 75 0/,, voor den arbeid, den
tijd, het lichtgas of andere brandstof, en de ingenomen
ruimte. Eene afbeelding en beschrijving is gegeven door ”
den Heer ROBERTS. chemist of the Royal Mint, in het j
,j <<Report of the Deputy Master of the Mint 18'70>> p. 104.
Zoowel te Berlijn als te Londen heb ik het platina-
apparaat van JOHNSON en MATTIJEY met zeer goed gevolg
zien gebruiken. Te Hannover, alwaar de Munt op kleine
i schaal is ingericht, had men dien toestel niet, ofschoon l
de Münzwardein KERL met veel zorg en kennis de proeven
ij nam. Vooral de gasoven was daar zoo goed ingericht en zoo l
jy doelmatig opgesteld, dat de Heer REIJKE op mijn verzoek
p` eene schets dezer inrichting heeft ontworpen, opdat deze,
bij eventueele invoering van dergelijke ovens aan ’s Rijks
j Munt, tot leiddraad zou kunnen dienen.

l
l
l
l
I