HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 681.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

ll
V
50 A
De wijze, waarop het goudgehalte wordt bepaald, is
door mij in de laboratoria der Munten van Berlijn en `
Hannover aandachtig nagegaan. Men volgt de voorschriften,
die in het «Goldprobirverfahren» krachtens het `Weener
muntverdrag van 1857 door deskundigen vastgesteld, zijn
E opgenomen. De Directeur der Berlijnsche Munt, de Heer
pi KANDELHARDT, heeft mij een exemplaar van dat <<Gold-
probirverfahrem ter hand gesteld, waarvan de studie voor
‘ä de toepassing aan ’s Rijks Munt hoogst nuttig zijn zal.
j De kupellatie van het goud heb ik gedurende twee
ä opeenvolgende dagen te Berlijn, en één dag te Hannover
gadegeslagen. Vooral de oven, waarin het afdrijven der
goudproeven geschiedt, trok mijne opmerkzaamheid.
Deze is, zoowel te Berlijn als te Hannover en te Munchen,
jj afwijkende van de gewone kupelovens, die met houtskool
of cokes gevoed worden. Het zijn namelijk gasovens, d. i.
al de brandstof, die ze verwarmt, is het gewone lichtgas,
dat, uit een brander met zes spruiten ontwijkende, vooraf
met lucht gemengd wordt op de wijze der bekende Bun-
sensche lamp, om bij ontsteken eene groote blauwe vlam
jj te leveren, die geleid om den aarden moffel van den
l overigens uit ijzer bestaanden oven, dien moffel in betrek-
kelijk zeer korten tijd, een ’/,, uur, tot de gewenschte
jj hitte brengt. Dergelijke gasovens worden vervaardigd door
TH. ISSEM te Berlijn en komen mij voor deugdelijke uit-
komsten op te leveren. Het grootere gemak, dat die ovens
‘ aanbieden, is vooral gelegen in het gebruik van lichtgas;
men vermijdt den last van stoken met vaste brandstof,
jl van vuil, asch enz., en is veel spoediger tot het doen der
»; proeven in gereedheid. De moffels der ovens van ISSEM
jl zijn grooter dan de aan ’s Rijks Munt gebruikelijke; een _
dergelijke moffel heeft eene diepte van 21.5, eene hoogte
jl
§l
z
é
l
l l