HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 50

JPEG (Deze pagina), 631.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

. ‘ ‘ H
48
zoowel zilver als brons; want van deze muntsoorten wordt
jg jaarlijks eene groote hoeveelheid geslagen. Zoo, b. v. in
1872, waren ‘)
de muntkosten 70418 £, ­-­ 6 sh ­ 2 d j
i en de baten 168732 -- 3 - 7 i
j zoodat ten slotte i jj
i of bijna f1,200,000 door het Rijk was verdiend. (
I
Het goud, dat ter vermunting aan de Duitsche munt- ;
inrichtingen wordt verschaft, bestaat uit fijne baren en j
vreemde gouden speciën. De baren worden aangeno­
j men op het gehalte, dat op het begeleidend essai­biljet,
meestal van Engelschen oorsprong, onder verwaarloozing
der fractiën van één millième, is vermeld; de Fransche r
jj goudstukken op 0.899, de sovereigns op 0.9lG. De baren
worden dus niet aan de Munt geëssaieerd; alleen wordt
van elke baar een uitkapsel teruggehouden en in een ver- .
i zegeld pakje bewaard, om, ingeval de smelten niet be-
ll antwoorden aan de berekening, welke op de cijfers der
essai-biljetten is gegrond , nader op het gehalte te worden `
onderzocht. De bankier of de handelaar, die dergelijke
* baren heeft verkocht, is door de bestaande voorschriften l
gedwongen om het verschil bij te betalen, wanneer aa.n
l de Munt een lager gehalte gevonden wordt. Te Berlijn i
was men tot dusverre nog niet in de noodzakelijkheid E
i geweest, om die voorschriften toe te passen, hetgeen dus
; vertrouwen inboezemt ten aanzien der Engelsche gehalte-
l beproevingen.
jl Van elke goudsmelt wordt eene potproef met een lepel ·j
l -»-~» l
lj l) Pag. 32 van het ,,third annual Report of the Deputy Master of the E,
mm, 1s72.” _
.
l
l
l
l l
Y l