HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 49

JPEG (Deze pagina), 656.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

1
s
{
47
De controle vanwege den Staat strekt zich in het Duit­
sche Rijk en in Engeland uit over de geheele fabricatie:
van het oogenblik dat het edel metaal wordt aangebracht,
V totdat het op het punt staat om de Munt in den vorm van
goedgekeurde rnuntstukken te verlaten. In België en in
Frankrijk, ook in Nederland, heeft de administratie alleen
toe te zien op een deugdelijk fabricaat in de laatste phase
j zijner bewerking, d. i. als muntstuk. Zoowel de zuiverheid
van den muntslag als het gehalte en gewicht zijn onder-
worpen aan de controle.
3 E De wijze, waarop de Staat de kosten van den muntslag
draagt, is anders in het Duitsche Rijk dan in Engeland.
In laatstgenoemd Rijk betaalt de handel of de persoon die
+ goud aanbrengt (meestal de Engelsche Bank),geene vergoe-
I ding van kosten. Dezelfde hoeveelheid fijn goud, welke
l hij in den vorm van baren aanbiedt, erlangt hij na eeni-
j gen tijd in den vorm van muntstukken terug, zonder eenige
korting. Aan de muntinrichtingen van het Duitsche Rijk
daarentegen wordt zoowel door de Rijksregeering als door I
I particulieren een niuntloon uitbetaald, dat bedraagt, wan-
'_ neer het de Rijksregeering geldt,
l voor 20­markstukken ........ 8 mark
1 _ >> 10 >> ........ 12 »
j >> 5 >> ........ 16 >>
per kilogram fijn. Particulieren betalen meer. Voor die
l som nemen de muntinrichtingen alle kosten op zich; het-
l geen, na afloop van den muntslag, daarvan overschiet,
J wordt gestort in de schatkist van den Staat, waarin de
L muntinrichtinggevestigd is.
l In Engeland bedroegen in de laatste jaren de kosten
der geheele inrichting en van den muntslag minder dan
1 de winst, die gevonden werd door de uitgifte van pasmunt,
is

l
in