HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 46

JPEG (Deze pagina), 694.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB


[I
l
l
j A4
ij 0.31% te veel zink, en wat het onderzoek der Brazili-
gl aomsche muntstukken betreft, drie partijen onder de 32 g
jj opgenoemde, n°. 8, 12 en 13, gaven een surplus van 0.22,
j, 0.5, en 0.1°/., zink. Het ligt in den aard der zaak, dat men i
bij brons iets toegevender zijn kan betrekkelijk de ruimte
l van elk der drie metalen, dan voor zilver en goud in 1
i standpenningen of groote pasmnnt. De Belgische admini- i
stratie, na bevinding dat eene partij platen eene geringe j
afwijking vertoont, ten aanzien van het gehalte van koper,
: tin of zink, van het voorschrift der wet, doet eene waar- _ {
2 schuwing toekomen aan den Muntmeester, dat hij den
fabrikant van het brons verplichten moet, om in de volgende
10000 kilogram iets meer of iets minder van dat metaal te E
leveren, hetwelk bij de voorafgaande partij van 10000 kg.
ig te weinig of te veel voorhanden was. Het gevolg is, dat
het gemiddelde van den geheelen muntslag zeer nabij komt
aan het wettelijk gehalte: koper 95, tin 4 en zink 1"/U. Het _
voorschrift van eene remedie wordt dus aangewend als een
g g wapen tegen den leverancier ten einde hem te beletten, om i
naar willekeur te handelen. F
Soms zijn in het brons, zooals het door fabrikanten
= wordt geleverd, behalve koper, tin en zink als hoofdbe- _
l standdeelen, nog zeer kleine hoeveelheden aanwezig van l
andere metalen, zooals zilver, lood, arseniek en ijzer. J
Hoe minder van dergelijke inmengselen in brons voorhanden j
ik zijn, des te beter is het voor den muntslag. Vooral arse­ Z
j niek en ijzer boven eene zekere grens zijn schadelijk;
i het brons is dan tot muntmetaal minder geschikt. Zijne
pletbaarheid wordt daardoor geringer en het scheikundig
i, onderzoek meestal ondoenlijk. De heer Sms, voorheen
Gommissaire des monnaies in België, heeft mij zijne
j tevredenheid betuigd over het brons dat door de firma
lr
E
r

ii