HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 661.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

37
j muntplaten geleverd op het vereischte gewicht, gehalte
_ en diameter, zoodat de muntslag alleen ontbreekt: deze
geschiedt echter in bovengenoemde muntinrichtingen.
j Te Londen wordt somwijlen het brons in de munt ge-
smolten, in tinnen gegoten, geplet enz,; doch in den regel,
wanneer het groote partijen geldt, wordt het geleverd
‘ door den handel in den vorm van reepen of platen. Bij
C gelegenheid der vervanging van het roode koper door brons
(1860), werd dit laatste onder toezicht van muntbeambten i
j geslagen in de fabrieken van BOULTON en WATT, en HEATON
{ en Zonen te Birmingham tot een bedrag van ongeveer
l 1,800,000 kilogram. Sedert 1863 evenwel bestond er niet
· meer zooveel behoefte; men kon aan de Munt zelve geree-
_ delijk de geheele operatie volbrengen. In den loop van
2 1872 was de Royal Mint zoo druk bezig met den munt-
slag van goud en zilver, dat in de behoefte van bronzen
l munt niet naar eisch kon voorzien worden. Het brons
werd aan de Munt gesmolten en gegoten, doch de tinnen
* ter nadere behandeling aan de firma JAMES XVAT'I‘ en Oo.
je overgegeven, terwijl de geblanclieerde platen, ter verkrij-
' ging van den rnuntslag, naar de Munt werden terug
gezonden. Hierin kwam weder eene wijziging in Juli 1872;
de Muntadministratie zond een voorraad oud kopergeld
j naar de fabriek van VVATT en Go., die het metaal in brons
j hervormden en in den vorm van geblancheerde platen ver-
der afwerkten. In de maand December van datzelfdejaar
werd daarenboven eene overeenkomst getroffen met RALPH
i HEAToN en Zonen te Birmingham tot levering van meer
K dan 30,000 kilogram platen voor den muntslag van stukken
L van 1 penny. In den loop van 1873 zijn ook door de
­ bekende firma Jormson, MATTHEY en Co. bronzen platen
i geleverd aan de Royal Mint.