HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 680.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

lj ` " ë
{ a
l 36
slag gereed. Deze geschiedt door tusschenkomst der zoo- .
genaamde muntpersen, die, behalve te Londen en te Parijs 7 g
j in de overige door ons bezochte munthuizen afkomstig zijn E
E van de bekende [irma Unnuoau te Grevenbroich bij Keulen ;
ook ’s Rijks Munt bezit persen van UHLHonN. Deze zijn
l wel in den loop der tgden een weinig veranderd geworden;
elke Munt heeft eigenaardige wijzigingen aangebracht, doch
ij in beginsel is de oorspronkelijke pers van UHLHORN geble- E
j ven, en eischt de constructie der muntmachines in de Neder-
E landsche Munt vooralsnog geene verbetering. Te Londen I
g bezit men nog altüd de <<screwpresses with atmospheric
j pressure» van BOULToN nu WATT, een eenigzins verouderd l
systeem; terwijl Parijs zich wel bevindt bij de <<presse ‘
monétaire» van THONNELTER, die minder eenvoudig is inge- _
richt dan de Uhlhorn’sche machine, doch op het oogen- l
blik in alle behoeften der Fransche Munt naar behooren
j voorziet.
“ De fabricatie van stempels, muntringen etc.,kwam ons voor I
‘ in het buitenland weinig of niet te verschillen van de handel- *
j wijze, die te Utrecht gevolgd wordt. merkten op dat jl
M te Berlijn de muntstempels kleiner zijn, hetgeen in ver-
l‘ band staat met de gewijzigde inrichting der muntpersen,
M en dat aldaar de rnuntringen geheel van staal zijn, afkom-
stig uit de beroemde fabriek van Böasïe te Berlijn. Voor
l de stempels wordt overal Engelsch gietstaal aangewend.
T l
l II. Fabricatie van bronzen munt.
ll De fabricatie van bronzen munt is in de Duitsche munt- l
huizen en te Brussel tot een zeer eenvoudigen vorm terug
gebracht, want door den handel --- voor Duitschland zijn ­
j drie tirma’s daartoe aangewezen -- worden de geblancheerde
l
tl