HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 689.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

27
op eene wijze ingericht, die navolging verdient; men bezit
te Hannover eene goede controle en wordt de werkman
door eene eenvoudige regeling gedwongen, om zich zoo-
p veel mogelijk tegen verlies te vrijwaren; ook te Hannover
waren 40 a 50 arbeiders in het justeerlokaal bezig.
Y Te Brussel zagen wij ook eene schaafmachine, die voor
j het zilver in gebruik was gesteld en snel arbeidde; doch
eene justeering zooals bij gouden munt noodig is, wordt
l met de Belgische machine niet bereikt. De gouden munt
wordt daar gevijld even als te Parijs.
Nadat de platen gejusteerd zijn - te Londen, nadat zij
j aan de reepen ontnomen zijn, want het justeeren vindt geen
T _ plaats - worden ze in de meeste muntinrichtingen onder-
, worpen aan het zoogenaamde opzetten van den rand, ge-
volgd door het indrukken van het randschrift of eener
versiering, wanneer geen kartelrand of geen opwaartsch
randschrift voorgeschreven is, die gelijktijdig met den
deünitieven muntslag aangebracht worden. De machines ·
die hiertoe dienen, komen in beginsel vrij wel overeen.
J Te Berlün en Hannover wordt de rand der goudstukken
niet opgezet, aan de overige muntinrichtigen wel. De
Engelsche toestel wijkt af van de elders gebruikelijke; men
heeft eene blinde kartelschijf in plaats van een horizontaal
werkend kartelblok, doch wij zijn niet overtuigd dat deze
methode de voorkeur verdient boven de handelwijze welke
te Utrecht en elders gevolgd wordt
De platen hebben nu het vereischte gewicht, de rand is
opgezet, het randschrift aangebracht; ze zijn derhalve
gereed voor den muntslag. Doch daaraan moet noodwendig
eene reiniging der oppervlakte vooraf gaan, opdat een
zuivere afdruk van den stempel verkregen worde en de
plaat den vereischten glans van een nieuw muntstuk erlange.