HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 690.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

jl
lg _
l
I
26
gevolg aan de Beiersche Munt heb zien werken. Deze D
wordt te Munchen vervaardigd en kost 900 a 980 gulden
Z.D.; zij is eenvoudiger ingericht dan die van SEYSS, en
voor eene fabriek zeker meer geschikt. Het schaafmes i
kan naar willekeur zoodanig worden gesteld, dat het
weinig, matig of veel afschaaft; het ontneemt metaal aan 5
het midden der plaat, hetgeen soms een nadeel is, want l
de daardoor voortgebrachte uitholling, indien zij eenigzins p
i aanzienlijk is, werkt nadeelig op den stempelafdruk, die
dan in het midden minder scherp is. Daarenboven werkt l
. de genoemde schaafmacliine met matige snelheid; de volle ;
beweegkracht mogt niet worden aangewend, uit vrees voor |
»l minder nauwkeurige uitkomsten. l ·
Terwijl de weegmachine van Snïss gemiddeld 24000 ”
” muntplaten per dag {dus vier machines leverden 96000
platen) sorteerde, waren in de justeerzaal te Berlijn nog p
l een veertigtal werklieden bezig met de te zware platen
i door middel eener doelmatige handschaaf op het wettig
y gewicht te brengen. De aldus gejusteerde platen wer-
pi den nog, zoo noodig, nagevijld. Over het algemeen was l
i men te Berlijn zeer afkeerig van vijlen; want dit geeft
l veel verlies en het vijlsel bederft door zijn aanmerkelijk
j ijzergehalte de smelten, waaraan het op nieuw wordt toe-
l gevoegd. Men stelt zich voor allengs de geheele operatie
1 van het justeeren te kunnen laten varen en wel door in-
l voering van eene trekbank, die aan alle eischen voldoet
j en reepen zal opleveren, waaruit uitsluitend wichtige munt-
platen gesneden worden. Hierdoor zou het schaven of
i vijlen overbodig worden, eene verwachting die, naar ons
` voorkomt, wel'tot de pic; vom mag gerekend worden.
Te Hannover werd evenzoo de handschaaf gebruikt, en
was zoowel het wegen als het schaven en verder justeeren
r
l
l .
i