HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 678.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

25
en schaven met groote zorg nagegaan, want men doet al
het mogelijke om, hetgeen bg de goudmunting wensche-
lijk is, zoo min mogelijk personeel aan te stellen. Bij het
uit de hand wegen, vijlen en schaven zijn altijd een groot
aantal arbeiders noodig; het goud gaat dus door vele han-
den; eene goede controle is moeilijk en de bronnen van ver-
lies, al ofniet opzettelijk, zijn groot. VVanneer men nu
door ééne enkele machine, bestuurd door één man, het
werk kan doen verrichten, waartoe anders velen geroepen
zijn, dan verdient dit zeker de voorkeur. Men had te Ber-
lijn de verwachting, dat de schaafmachine van Snvss den
arbeid vervangen zou van twaalf werklieden; zestig kilogram
platen zouden dagelüks kunnen worden afgeschaafd. De
* toestellen van Snvss zgn niet goedkoop; de weegmachine
kost tl 4000 O.VV.; de schaafmachine ruim il 1000 O.W.
Ze zijn ’keurig bewerkt, doch, naar het ons voorkomt, voor
eene fabriek zooals toch eene nnintinrichting is, te subtiel,
te veel kabinetwerk. Veel en herhaalde reparatie is te
vreezen en er dient wel een speciaal deskundige aangesteld
i te worden om dergelijke toestellen te beheeren en te her-
stellen. Te Londen, alwaar 19 automatische weegmachi-
nes zijn, elk kostende 250 B en door eene afzonderlijke
stooinmachine gedreven, is dan ook een speciaal werktuig-
kundige aangesteld, die deze en al de overige balansen der
Royal Mint herhaaldelijk veritieert en repareert.
VVat nu het machinale schaven aangaat, dit wordt te
Berlün nog als een open questie beschouwd; men is aldaar
nog niet overtuigd van het voordeel boven de gewone hand-
schaaf. De verschillende schaafmethoden zijn te Berlijn
nog in staat van onderzoek. Zoo was daar opgesteld, doch
nog niet beproefd, de schaafrnachine, die te Munchen in
gebruik is en welke ik gedurende dezen zomer met goed