HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 687.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

l

l 24
i n". 3, 4 en 5 te zwaar met toenemend overwicht, onder-
ling verschillende 10 of 20 milligram, het-
i geen afhangt van de wijze waarop men
1 de machine stelt.
Men kan den toestel ook zoo inrichten, dat, evenals te
j Londen met de gemunte stukken, drie cathegorieën ge-
vormd worden: 10. te lichte platen; 2**. te zware pla.ten;
3° wichtige platen, binnen de grenzen van de door de
1 wet toegestane ruimte. Dan kan de machine 100 wegingen
opleveren per minuut.
i De eerste inrichting (namelijk zes rubrieken) evenwel
schijnt tot dus verre alleen in gebruik bij de Duitsche munt-
lï inrichtingen, om de eenvoudige reden, dat men, wat be-
treft de te zware platen, onmiddellijk kennis verkrijgt van *
l de gewichtshoeveellieid die van de plaat door schaven of
j vijlen moet worden weggenomen, om het wettelijk ge-
i wicht te erlangen. Nu heeft Smss tevens eene automa-
.i tische schaafmachine uitgedacht, die met zijn weegtoestel
j in het nauwste verband staat en te Berlijn insgeljjks ter i
l beproeving was opgesteld. Daarin zijn voorhanden eene i
1 reeks van schaafmesjes, die de oppervlakte van de te
1 zware platen aangrijpen, des te meer, naarmate deze laatste
zwaarder zijn. Het eene mesje neemt b.v. 10 milligram,
het andere 20 milligram metaal van de plaat weg, zich
3 circulair over de plaat, die verticaal gesteld is, voort-
bewegende nabij den rand, zoodat het centrum ongedeerd
t blüft. Het is duidelijk, dat elke plaat, welke door de
r weegmachine met een bepaald en bekend overwicht uitge-
j wipt wordt, in de schaafmachine aan dat mes wordt
·_ onderworpen, hetwelk zoodanig is gesteld, dat het genoemd
gg overwicht, niet meer rn niet minder, onmiddellijk afschaaft.
g Te Berlijn wordt het vraagstuk van automatisch wegen
2
i

l i