HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 696.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

1
1
22
pennen overtuigd, zoodat hunne invoering aan ’s Rijks Munt
verzekerd schijnt.
Het spreekt van zelf, dat men in de verschillende munt-
huizen zijn best doet, om aan de reepen, zooveel mogelijk J
over hare geheele lengte, eene gelijkte dikte te geven, »
zoodat elke muntplaat met den vereischten diameter daaraan
ontnomen, een gewicht vertoone, hetwelk zoo min mogelijk 1
afwijkt van het wettelijk voorschrift. Niettegenstaande alle
, voorzorgen schijnt men dit toch niet te kunnen bereiken,
zelfs niet bij aanwending van de trekbank, zoodat slechts
eene fractie der uitgesneden muntplaten, zonder nader
justeeren, beantwoordt aan den door de wet ten opzichte E
ä van het gewicht gestelden eisch. Vandaar de gewoonte
aan ’s Rijks Munt en ook aan de door ons bezochte munt- Y;
huizen, behalve te Londen, om de muntplaten, onmiddellijk
na het uitsnijden, aan een gewichtsonderzoek te onder-
l werpen en ze in drie rubrieken te sorteeren: wichtige,
A lichte en zware platen. De eerste doorloopen de verdere j
l) bewerking, de tweede gaan terug naar den smeltkroes:
‘ de derde soort wordt door vijlen of schaven in gewicht 3
i verminderd, m. a. w. gejusteerd. f
Te Londen nu houdt men zich niet bezig (wel vroeger E
tot 1866) met het sorteeren en justeeren van de muntplaten;
doch deze alle worden zonder onderscheid gemunt, en alleen
p de gemzmtc stukken in de automatische weegmachines
één voor één gewogen; de lichte en de zware gaan naar
den kroes terug; de wichtige worden ter circulatie afge-
leverd; eene praktische en eenvoudige doch dure methode
van werken!
Niet alleen het sorteeren der platen of gemunte stukken
p door weging, maar ook de noodige gewichtsvermindering
der te zware platen - vroeger uitsluitend handenarbeid -
j .

t