HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 671.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

l
e
i .
I
1
á
21
j of gerodeercl, totdat de cilindriteit en de zuiverheid van
het buiten­oppervlak wederom volkomen zijn hersteld. De
rodeertoestel aan ’s Rijks Munt is hoogst gebrekkig; die
te Berlijn daarentegen, vooral die te Hannover, is voor-
j treffelijk en werd geleverd door de fabriek van UnLHonN,
g bekend door hare muntpersen. De laatstgenoemde is door
j den Mechanicus nauwkeurig opgenomen en ter navolging
r voor ’s Rijks Munt zeer aanbevolen.
l Uit de op de dikte, der muntstukken gebrachte reepen
l worden nu door werktuigen van bijzondere inrichting,
j waarvan de constructie in de verschillende munthuizen vrij
E wel overeenstemt - te Londen evenwel is het doorsnijwerk-
j tuig niet op de hoogte der hedendaagsche techniek - de
5 muntplaten uitgesneden. Dit geschiedt door de loodrechte
l beweging ivan een ijzeren of stalen cilinder die den
diameter heeft, welke het muntstuk ingevolge de voor-
ï schriften toekomt. Te Utrecht bezitten die cilinders of
l pennen (aldus worden ze aan ’s Rijks Munt genoemd) een
. horizontaal doch concaaf ondervlak; in de door ons be-
, zochte buitenlandsche muntinrichtingen bezigt men echter
§ cilinders met eene schuine ondervlakte, die geheel vlak is. i
i Voor stukken ter. grootte van onzen ‘2.‘/E-gulden is de
afwijking van de horizontale ongeveer 2 mm. in maximum.
j Wij hebben ons kunnen overtuigen van het groote voor-
deel, dat die schuine pennen opleveren. Deze snüden de
platen uit de reep, terwijl de eerstgenoemde, die in Utrecht
# gebruikelijk zijn, uitstooten in plaats van uitsnijden, het-
geen nuttelooze kracht verspilt en platen oplevert, die min V
of meer gebogen zijn. De heer REIJKE heeft onmiddellijk
begrepen, dat de in het buitenland gevolgde handelwijze
. de voorkeur verdient en zich door opzettelijke proeven,
- na zijne terugkomst, van de deugdelijkheid der schuine