HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 717.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

t' i
E
.l
Q
E a
l 1
v !
‘ l
T 90 {
· z
eene verbetering, welke de voorkeur verdient boven het- l
geen aan de overige door ons bezochte muntinrichtingen
is aangetroffen (ook te Utrecht), alwaar de twee plet-
cilinders door stoom omgedraaid worden.
Te Brussel hadden bij uitzondering de eindpletten een li
grooteren diameter dan de ruwe pletten; de getande rade- i
ren, die gewoonlijk de walsen in beweging zetten, waren j
bij genoemde <<cilindres tinisseurs>> vervangen door lederen ‘
` riemen van zes meters lengte, waardoor men eene meer i
gelijkmatige uitwerking der walsen tracht teweeg te brengen. j
Soms zes malen achtereenvolgens laat men de goudreepen
door de eindwalsen heengaan en verkrijgt eene zeer ge- j
‘ lijkmatige dikte, die het gebruik der zoogenaamde trekbank
te Brussel minder noodig maakt. ä
De trekbcmk nu vonden wij noch in de Duitsche munt-
j inrichtingen, noch te Brussel; daarentegen wel te Londen
i en te Parijs; ook te Utrecht bewijst ze goede diensten.
i Tot het verkrijgen van metaalreepen, die over haar geheele
l lengte zooveel mogelijk eene gelijkmatige dikte vertoonen, ë
schijnt de trekbank een onmisbaar werktuig. Men is dan Q
ook voornemens haar te Berlijn in te voeren. Tijdens ons
bezoek heild de Meehanicus aldaar zich onledig met de )‘
constructie van een dergelijke <<Ziehbank>> voor de reepen
van gouden munt en verwachtte daarvan goede uitkomsten. i
° De heer Brïiakia heeft zich beijverd om den Ingenieur
der Berlijnsche munt nog menigen nuttigen wenk op dat
r gebied te geven en hem eene schets overhandigd der ‘
_ inrichting, zooals zij aan ’s Rijks Munt sinds jaren in
U gebruik en verbeterd is.
Waiiiieer de walsen der plettoestellen door het gebruik
ii gesleten zijn en hunne oppervlakten den noodigen graad ~
van zuiverheid verloren hebben, dan worden ze afgeslepen ·
l

i