HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 678.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

f
14
goudverlies en geeft in den laatsten tijd de voorkeur aan
het omsmelten van het goud met koperchloried, dat tot
j een bedrag van circa 25 grammen in drogen staat op het
i gesmolten goudalliage (ongeveer 125 kilogram) gestrooid
t wordt, en zonder verder omroeren de brosmakende in-
mengselen in den vorm van chloruren doet ontwijken. Het .
zal moeten blijken uit nadere proefnemingen, wellicht bij ‘
` voorkomende gelegenheid aan ’s Rijks Munt in te stellen, i
i wat op den duur de voorkeur verdient: het chloor in den
vorm van gas, zooals te Londen, of gebonden aan koper, (
in den vorm van koperchloried, zooals te Berlijn.
Tegen het zoogenaamde brosse goud dient men met
zorg te waken, want het maakt een goeden muntslag
onmogelijk. Vandaar het voorschrift in Engeland, dd. 28 · [
' Juli 1870 (Report van 1870, p. 64) - n°. 5 der «regulations J
for the coinage of gold bullion at the Royal Mint» ­­- dat ~
goudbaren, waarvan het essai-biljet vermeldt, dat ze
bros zün of iridium bevatten, niet worden aangenomen.
Iridium nu is een lastig inmengsel, vooreerst omdat het
de pletbaarheid van goud opheft, en ten tweede omdat
het onmogelijk is van eene iridium-houdende baar het N
goudgehalte naar waarheid op te geven. Dit laatste is
ook in zekere mate het geval met palladium­houdend goud,
zoodat te Brussel de voormalige Commissaire des monnaies
. J. S. Sms die opbrengsten van goudstukken terugwees,
waarin het essai palladium werd aangetroffen. Doch
het is voorgekomen, dat pletbaar goud door alliëeren
met koper, hetgeen niet hoogst zuiver was, of door de
voortgezette behandeling in de muntwerkplaatsen, waar-
onder vooral het gloeien moet gerekend worden, het
j karakter van brosheid aannam. Dergelijk bros goud nu
l wordt aan de Munt te Londen van zijne bros­rnakende
l
1
I