HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 667.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

13
aan de Royal Mint de hervorming van bros in pletbaar
goud tot stand gebracht door middel van chloorgas, dat
in het gesmolten goud geleid wordt en zich verbindt met
de inmengselen, die het goud bros maken, en nu in den
vorm van chloorverbindingen in gasvorm ontwijken. De
kundige «Cliemist of the Royal Mint>> de heer W. CHANDLER
ROBERTS heeft deze zuiveringsmetliode van het goud,welke
i ter fineering van zilverhoudend goud het eerst aanbevolen
O is door F. B. 1«1ILLER,_ASS3.y€l“ in the Sydney Branch of
the Royal Mint (zitting van the Chemical Society te Londen
van 5 November 1868), sedert het voorjaar van 1870 aan
de Munt te Londen ingang doen vinden en de beste uit-
komsten daarmede verkregen, terwijl slechts een zeer ge-
‘ ring goudverlies in de operatie werd geconstateerd. In de
jaarlijksche rapporten, die de Engelsche munt-administratie
sedert 1870 geregeld publiceert en ook aan ’s Rijks Munt
‘ toezendt, vindt men de beschrijving en afbeelding der
` toestellen. die door ons te Londen nader zijn bestudeerd,
en tevens de vermelding der verkregen uitkomsten. Men
` raadplege: Report van 1870 p. 92--98, Report van 1871
p. 33-35, en Report van 1872 p. 29 en 30. ,
Behalve door het chloor-procédé kan men bros goud .
onder zekere omstandigheden nog door andere middelen
deugdelijk maken; o. a. door omsmelten met sublimaat of
kwikchloried of met koperchloried, of door uitgieten van
het gesmolten goud in zeer dunnen straal, onder toetre-
ding van lucht, in een vat, waarvan de wanden met eene
laag gesmolten borax zijn bekleed. Ook de heer CHANDLER
ROBERTS heeft daarvan goede resultaten gezien, inzonder-
heid van de twee laatstgenoemde methoden. Te Berlijn
nu heeft men evenzoo den chloortoestel van RoBEaTs inge-
· voerd en toegepast; doch men klaagt aldaar veel over