HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 683.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

l
2
`
1
12
E vuurhaard, verwijdering van slakken enz., uitgenomen
i kunnen worden. Het systeem van losse roosterstaven, die
j gemakkelijk uit te lichten zijn, vonden wij ook in de
, overige munthuizen terug.
Goud wordt tegenwoordig meestal gesmolten in potlooden
. of plumbagokroezen (mengsel van graphiet en klei), alleen
, te Brussel in kroezen van terre de Picardie, geleverd door
l CELLIER te Parijs. Omtrent den duur en de deugdelijk- e
.` heid van deze kroezen ontvingen wg uiteenloopende inlich- `
° tingen. In Duitschland prees men het fabricaat van RAUM
S uit Neurenberg of van te Dresden; te Londen was
g men tevreden met de kroezen van MORGAN en Co.,terwijl
l te Parijs de voorkeur gegeven wordt aan het fabricaat
’ van DOULDON aldaar. De ervaring moet natuurlijk in deze ·
" leiden tot eene goede keuze. In de groote kroezen der
à munthuizen van Berlijn en Hannover smelt men in den
regel achtereenvolgens 12 maal, hetgeen in twee dagen ' ‘
l is volbracht; ze kunnen uiterlijk 16 tot 18 maal dienen.
E Na drie uren is het metaal gesmolten; is de oven geheel
l koud, dan zijn hiertoe vier a vijf uren noodig. ‘
i Het is bekend, dat men bij het smelten van goud en
; zijne alliages, goede zorg dragen moet voor het vermijden
{ van alle onreinheid, vooral van die inmengselen, welke
zoo gemakkelijk een bros en dus onbruikbaar muntmetaal
opleveren. Daarom is men er op bedacht het koper dat, ter
bereiding van het muntmetaal aO.900, moet bijgezet worden,
zoo zuiver mogelijk te kiezen. Te Berlijn werd koper
aanbevolen, dat uit den Elzas afkomstig is.
. Somwijlen echter heeft men last van bros goud, dat in
eenige muntinrichtingen volgens bepaalde methoden wederom
wordt omgesmolten en bruikbaar gemaakt, zoodat het op
R nieuw als muntmateriaal dienen kan. In Engeland wordt .