HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 627.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

l
10
van het muntmetaal a 0.900 te onderscheiden is. Het
A zink wordt in den vorm van geel koper (mengsel van 67 °/0
2 koper en 33 °/0 zink, of (35 "lu zink en 35% koper) met
koper aan gesmolten muntmetaal van 0.900 goud toege-
4 voegd, om zooveel mogelijk een verlies van zink door
vervluchtiging te voorkomen. De heer P1a1.1G0'r heeft mij
W enkele muntstukken, uit genoemd alliage vervaardigd,
getoond, welke inderdaad het voorkomen en de kleur .,
hadden van geblancheerde gele gondstukken à 0.900, en
l mij tevens een afdruk overhandigd zijner verhandeling over
j dat onderwerp, die in de zitting van /10 Juni *1873 der
L Academie des Sciences werd ingediend (zie Comptes
Rendus tome 76 en Journal des Economistes, Aout 1873).
De ternaire alliages van Pizmeor komen voor alleen ¢
li in aanmerking te zullen komen, wanneer er sprake zou
ä kunnen zijn van de invoering eener internationale munt,
gegrond op den gouden frank, waaraan men een rond
5 rnetriek gewicht zou willen toekennen. Ook dient nog
uitgemaakt te worden, of werkelijk de proef, die op kleine
l schaal gelukt schijnt te zijn, in ’t groot op den duur
deugdelijke resultaten zal opleveren; want ook de heer
i PEL1GOT ontveinst zich de bezwaren niet, die aan het
E verkrijgen van een vooraf berekend goudgehalte verbonden
zijn, wanneer een zoo vluchtig metaal als het zink een
bestanddeel daarvan moet uitmaken.
Het hoofddoel onzer reis is geweest de fabricatie en
het scheikundig onderzoek van gouden en bronzen munt.
De nieuwe ervaring, op dat gebied opgedaan, wensch ik
in vier hoofdstukken te behandelen.
I. Fabricatie van gouden munt.
( ln de door ons bezochte munthuizen, behalve te