HomeDe omloop van vreemde munt in Nederland, bijzonder in TwenthePagina 8

JPEG (Deze pagina), 668.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

[ .
I
t i
l __ t
‘ 21
j kanten, welke hij ook met Pr. geld betaalde; deze maak-
j ten hem wel een groot beklag, doch zagen er tegen op
l de betrekkingen af te breken en onderwierpen zich. Er `_
i ontstond daardoor echter aanvankelük groote moeüelük- ’
heid; zü betaalden er op hunne beurt de arbeiders mede,
doch deze werden er mede verlegen, daar de winkeliers
het weigerden aan te nemen. Dit duurde echter niet lang;
i daar een der drie fabriekanten zelf een winkel had , en het
j Pruissisehe geld aannam, kreeg hü de toeloop van de
fabriekarbeiders; de overige winkeliers maakten zich be-
l angst dat hunne nering verloopen zou; zij staakten den y
tegenstand en ontvingen het ook. Hiermede was het pleit
l beslist, het vreemde geld werd algemeen en verdrong het
Y Hollandsche genoegzaam geheel. BQ de overige standen,
l renteniers, grondeigenaars, enz. bleef het bij beklag Er i
is mü niets gebleken van eenigen krachtigen tegenstand Z
tot wering der vreemde munt, ofschoon in dien tüd de
schade merkelük was. Zoo werd welhaast het Pruissiseh I
geld over Twenthe verspreid; in het oostelijk gedeelte ver- Z
t drong het spoedig genoegzaam geheel het Hollandsche geld,
l doch te Almelo heeft het lang moeten kampen. Men ver-
zette er zich daar krachtiger tegen en zelfs de fabrieken-
ten stonden daarin aan het hoofd. t
ln 4850 ging van daar een krachtig adres uit tegen het
misbruik van Pruissisch geld. (it) De uitbreiding van fa-
­--l--· *4
(*) Dit adres is opgenomen als aanhangsel in het rapport der Com-
missie van onderzoek omtrent de circulatie van vreemde munten. De
aanhef luidt aldus: I
,,Aan Zijne Exeellentie den Heer Gouverneur der provincie Overijssel. t
,, Geven met de meeste reverentie te kennen de ohdergeteekendcn, koop- f
lieden, fabriekanten en winkeliers in de stad Almelo."
tlat eenige jaren geleden enkele sehraapzuchtige menschen en fabri­ Z
keurs te Enschede, hebben gepraetiseerd om, voor Hollandsche wissels,
Prnissische muntspeciën te koopen tegen f 1.70, /1.72Q enf 1.75 de
Pruissisehe tlialer; dit geld in te voeren om vervolgens hunne onder-
geschikte wevcrs en werklieden op te dringen cn in betaling te doen
aannemen tegen / l.8()."