HomeDe omloop van vreemde munt in Nederland, bijzonder in TwenthePagina 7

JPEG (Deze pagina), 654.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

5
onderscheidene rüken en wh mogen er ons mede geluk
wenschen, in ons land, is het mnntwezen goed geregeld.
Wu hebben één standaard, dat een groot voorregt is voor
de vastheid van waardeberekening; ons geld is nieuw,
r ongeschonden en in voldoende hoeveelheid aanwezig. Wü
Nederlanders kunnen dus bü uitnemendheid het voorregt
van goede munt genieten. Doch helaas belangrüke streken
van ons land, zün er van verstoken. Behalve Limburg ,
dat er om züne ligging meer natuurlük aan sehgnt bloot-
j gesteld, zien wü geheele streken met belangrijke indus-
trieën, in de grootste wanorde ten opzigte der munt ver-
keeren; in Twenthe genoegzaam uitsluitend Pruissische
i ~ en andere Duitsehe munt.
Is het niet betreurenswaardig een goed muntstelsel, voor-
[ bereid door eeuwen lange ervaring, onlangs vastgesteld
door onze wetgevende magt, geheel in overeenstemming
i met den stand der wetenschap, verlamd, onze schoone
munt door vreemde teruggedrongen en overstelpt te zien.
j Het zal daarom geen nutteloos werk (it) zgn , te beproe-
Q ven iets omtrent de geschiedenis, den tegenwoordigen toe-
Q stand , en de nadeelen dier circulatie in het licht te stellen.
li Kennis van het kwaad kan tot herstel leiden. Daar Over-
ijssel en bijzonder Twenthe mü meer bekend is, zal ik,
in de büzonderheden mg daartoe hoofdzakelijk bepalen.
_x De invoering van het Pruissisch geld in Twenthe dag-
tt teekent van het jaar 4817, toen te Enschede uitgevonden
ë werd de tabriekarbeiders daarmede te betalen. Een der
Enschedesohe fabriekanten had te Oldenzaal drie loonfabrie­
tl
(*) Wat de Literatuur over dit onderwerp betreft, cr bestaat een
uitgebreid verslag opgemaakt door de Commissie van onderzoek betref-
_ fende de circulatie van vreemde munten hier te lande van 8 I~lei1S56.
Dit verslag is echter niet in den handel. Voorts is in de Economist
W van November 1861 eene verdediging van het Pruissischc geld opge-
nomen doch geklemd tusschen eene uitmuntende wodcrlcgging door Mr.
i Mans, daarbij wordt ook van het vroeger daaromtrent in den Econo-
mist opgenonielne melding gemaakt.
l