HomeDe omloop van vreemde munt in Nederland, bijzonder in TwenthePagina 6

JPEG (Deze pagina), 648.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

i
l
l t
l gebruikt. Doch reeds zeer vroeg hebben de meest ont-
i p wikkclde volken, daarvoor goud en zilver gekozen en ook
koper. De schoonheid en duurzaamheid hebben waarschijn­
i lijk die keus bepaald, en dat ze in de natuur van den
l mensch gegrond is, mag men aannemen na de ondervin­ j
l ding van zoo vele eeuwen. Maar hiermede was slechts de
eerste schrede gezet op den weg tot ontwikkeling van het
handelsverkeer. Het metaal werd aanvankelijk bg het
j gewigt gerekend, dat in het gebruik zeer lastig was.
l De uitvinding der munt, die ras volgde, bragt hierin
i de gewensehte verbetering, zü voltooide het ruilmiddel l
i door van zilver geld te maken. (rt) j
l De muntslag op openbaar gezag op een sehijtje metaal,
j gaf daaraan eene vaste waarde; dat gezag waarborgde die; yr
men had geen schaal en gewigt meer noodig voor de be-
talingen en behoefde zich om geen gehalte te bekommeren; jg
minder tüd en veel minder bekwaamheid was er noodig
voor het gebruik van geld. Vroeger plagt echter nog wel l
eens het gebrek te bestaan , dat de regeringen niet altüd
even naauw gezet waren omtrent het gehalte als ook dat j
men munt.en van onderscheiden stelsels in hetzelfde rük l
liet circuleeren. ln het werk van Mr. W. C. Mees over
het bankwezen in Nederland ziet men de door geene wet-
ten te beteugelen agiotage, daardoor telkens ontstaan. Al-
lezins wenschelük zou het voor den handel zün, zoo
eenerlei munt de gansche wereld door gangbaar was. Maar ?
voor als nog moeten wg dit als eene utopie beschouwen
en ons niet kwellen om dit dadelijk te willen verwezen-
lgken.
Eenheid van munt bestaat echter over ’talgemeen in de
(’*) he wissel is voorzeker voor groote transaction een nog hooger
ontwikkeld ruilmiddel, doch kan hier buiten beschouwing blijven, daar l
de wissel toch eene vast bepaalde waarde, eene vaste munt, ten grond-
slag behoort te hebben. Ook hebben wij bij het bestrijden van het
vreemde geld, niet belangrijke handelstransactien, maar de dagelijksclie
circulatie op het oog. _
l