HomeDe omloop van vreemde munt in Nederland, bijzonder in TwenthePagina 5

JPEG (Deze pagina), 525.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

ë
l
l
t
i De groote verscheidenheid in de voortbrengselen der
5 natuur en de verscheidenheid der industrie, vormen een
jj n band van vereeniging voor het menschdom, die het on-
telbare stoffelüke en zedelijke voordeelen verschaft. Er
j bestaat wederkeerige behoefte aan elkanders voortbrengse-
' len; die behoefte heeft den handel doen ontstaan, die de
voortbrengselen van natuur en arbeid - de waren- daar be-
zorgt , waar de behoefte zich doet gevoelen. Dat is de roeping
E des handels en ook de toetsteen, waaraan men den handel,
ll die waarlük dien gezegenden naam verdient ,-­ die den hoorn
l des overvloeds over de aarde uitstort kan onderscheiden
{ van voor ’talgemeen nuttelooze en vaak schadelüke prak-
5 tüken, b v. die, welke als windhandel en agiotage gebrand-
ld merkt worden.
De grond des handels is dus ruiling, ook de oorspron-
kelüke eenvoudige vorm is ruiling, doch die eenvoudig­
ll, heid kon alleen in de aartsvaderlüke tüden voldoene Bü
meerdere uitbreiding van het menschdom en vooral bü meer-
l dere ontwikkeling ontstond de behoefte aan een maatstaf
Q van waarde­berekening en ruihniddel , waarvoor onderschei-
dene zaken werden gebezigd, als vee, schelpjes, enz. en
E dergelüke worden nog in achterlijke streken tot dat doel
v
N
E
l
t
l
l