HomeDe omloop van vreemde munt in Nederland, bijzonder in TwenthePagina 17

JPEG (Deze pagina), 622.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

l
15
derde zooveel last en nadeel van het vreemde geld onder-
vinden, dat het zeer spoedig geheel verdwenen zou zün.
Dit middel zou dit voor zich hebben, dat niemand dan
eenige last van den maatregel had, de houders zouden
slechts eenmaal eenige schade realiseren.
Mogt dit middel onverhoopt onvoldoende blüken, dan
zou dienen verboden te worden, hetzij alleen het betalen
van arbeidsloonen in vreemde munt, hetzü tevens het
ontvangen in winkels. (*)
S Deze büvoeging zou den goeden uitslag verzekeren en
i de last die men daardoor aan de winkeliers veroorzaakte
zou belangrük verminderd kunnen worden, door de bepa-
ling dat de wet ten aanzien van het betalen van arbeids-
loonen een of twee weken vroeger dan ten aanzien van het
i ontvangen in de winkels in werking gesteld werd.
De arbeiders zouden dan in staat zgn met Ned. munt
te betalen.
Eene langere tusschenruimte zou wel wensehelijk zün
om de Ned. munt meer algemeen te verspreiden, doch het
naast elkander bestaan van betere en mindere munt heeft
ook bedenkelükheid; men zou gevaar loopen in eene lan-
gere tusschenruimte weer de algemeen bekende wet te zien
werken, dat de slechtere munt de betere uit de circulatie
verdringt.
· Bovenal wensehelijk ZOU het voorzeker zün zoo de ia-
·* I briekanten uit eigen beweging het gebruik van vreemde
munt afsehaften.
Herhaaldelük is, ten gevolge van een beleeid aanzoek
van de züde der regering , deze zaak in de vergaderingen
der Twentsche vereeniging van Nüverheid te Karelshaven
behandeld. Zü mogt er eenige sympathie verwerven, doch
de meerderheid bleef het gebruik van Pruissisch geld nog
voordeelig achten, en zeer weinigen bleken genegen tot
(*) Om ten aanzien van het kopergeld het verbod te handhaven
zou het wensehelijk zijn ons kopergeld te herniunten zoodanig dat het
zich gemakkelijk van het Pruissiselie en Belgische onderscheiden liet.
l