HomeDe omloop van vreemde munt in Nederland, bijzonder in TwenthePagina 16

JPEG (Deze pagina), 644.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

l
M
stond, is het besnoeijen der munt verboden; bü de in-
voering van nieuwe maten en gewigten, is het gebruik
der ouden verboden, om den ük te handhaven, is het
gebruik van onherükte maten verboden; - zoo de staat
maatregelen neemt op het gebruik van maten en gewigten
te handhaven, behoort dit evenzeer met de munt, de
maat der waarde, te geschieden
De stand onzer wetgeving is dus zoodanig, dat de staat
kan geacht worden geroepen te zijn de circulatie van
vreemde munt te weren; dat daaraan behoefte bestaat
meenen genoegzaam te hebben aangetoond, en tevens l
te mogen aandringen op spoedige voorziening, daar het
kwaad zich steeds uitbreidt.
0p welke wijze zal de staat het best deu omloop N
van vreemde munt W61'€1l?
Daar het kwaad oorspronkelijk van de fabriekanten is
uitgegaan en nog genoegzaam van hen uitgaat, zou het
eenvoudigste zijn het bg de bron te stuiten en naar onze
ineening is alle waarschünlijkheid er voor, dat de Staat bij
magte is, dit op zeer eenvoudige wüze te doen
Wanneer geene Certificaten van oorsprong tot verkrijging
van verminderd invoerregt in de kolonien werden afgege-
ven dan op verklaring dat de goederen niet alleen in Ne-
derland gefabriceerd maar ook de arbeiders met Ned. munt P
betaald waren, zou het misbruik waarschünlijk reeds te
keer gegaan zün. Ofschoon niet alle fabriekanten voor de
kolonien werken, is dit toch voor een groot gedeelte het
geval; verreweg de grootste massa van gefabriceerde goe-
deren wordt er heen gezonden, er zou daardoor zoo groote
bres in het stelsel geschoten zgn, dat de fabriekanten het
voordeel of illusie van voordeel uit het vreemde geld te
behalen, zouden opgeven.
Wanneer -§- der fabriekanten verpligt werden tot het
betalen van het arbeidsloon in Ned. munt, zou lietoverige
l