HomeDe omloop van vreemde munt in Nederland, bijzonder in TwenthePagina 12

JPEG (Deze pagina), 673.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

tt)
bankier gelegenheid züne waar wat liooger te noteeren,
zoo men verlangt dat hij iedere week eene bepaalde som
p leveren zal; neemt men alleen Prniss. geld van hem bg
l gunstigen stand des wissels, dan verliest men natuurlijk
d rente; en bij lagen stand der agio maakt men dadelgk een
p present aan den buitenlander; men krügt dan niet de
j waarde in zilver, die de wissel vertegenwoordigt. Dit komt
mü zelfs voor in den regel het geval te zijn; in gunstige
l tijden, wanneer druk gefabriceerd wordt; moet er veel
Pruissisch geld ingevoerd worden; dan stügt de prijs en A
de agio daalt tot ll pct. Bij de tegenwoordige stagnatie
l is de agio weer nagenoeg 5 pct., bijna in evenwigt met de
wezenlijke waarde. De algemeene wisselkoers heeft voor-
l zeker veel invloed op de agio, doch de gedurige vraag
naar Pruissisch geld moet doorgaande den prüs verhoogen.
Er is dus op dit voordeelig verkrügen van Pruissisch geld nog
wel iets af te dingen- Maar aangenomen eens dat het
iets voordeeliger te verkrügen ware, dan is de zaak
daarmede niet beslist: dan moet het ook nog blüken dat
het voordeelig weer afgezet kan·worden en hier komt het
hinkende paard achteraan. -- De Thaler tegen fl 80 Holl.
gerekend, wordt er bü het verkrügen gewoonlgk van lg
tot 5 gemiddeld 2 °/,, winst gerealiseerd , en bg het uitge·· i
ven in den winkel 5 °x_, verlies, dus 1 °/, netto verlies;
Zoo als wü boven zagen, de winkelier ontvangt züne waren
ter zake van het Pr. geld 5 °/,, hooger, hij wintdus niets
en de grossier heeft ook niet te veel aan de 5°/0 die hg
hooger noteert, daar het verschil van de gewone agio van
2 p. c. en de 5 °/,, die hg geniet, verloren gaat in het
transport, verwisselen en renteloos liggen.
Nu blüft nog de vraag of bü dit verlies per slot van
rekening van 1 pct. de fabriekant nog voordeel kan heb-
ben, of men zich de zaak zoo moet voorstellen, dat de
fabriekant het voordeel geniet en de schade op anderen
overdraagt (hetzü op zgn arbeiders of op het publiek).
Daar in ’talgemeen de verhouding van vraag en aanbod