HomeDe omloop van vreemde munt in Nederland, bijzonder in TwenthePagina 10

JPEG (Deze pagina), 608.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

8
gen het op de markt, betalen er de benoodigdheden mede,
die zij van de landbouwers koopen en vooral den winke-
l lier. Hetgeen in handen der landbouwers komt, blijft ge-
l ruimen tüd oirculeeren, zü betalen er landheer en am-
bachtsman mede; hetgeen bh den winkelier komt, verdwünt
voor een groot gedeelte spoedig; de winkelier betaalt er den _
grossier mede, van wien hü züne waren heeft, tegen een
agio van 5 percent, of wel de grossier stelt züne waren
5 percent hooger en ontvangt het Pruissisch geld tegen de
volle nominale waarde à {1.80, hetgeen op hetzelfde neer- 3
l komt. ll
. Gedeeltelük laat de grossier het Pruissische geld in
p Twenthe; hü neemt er wissel voor, doch dikwüls neemt
hü het ook mede, wanneer hü zich te lang zou moeten .
ophouden om het te verwisselen, of wanneer de agio, die .4
H een bankier of fabriekant van hem verlangt, hem te hoog
voorkomt. Zoo hoopt het zich vooral te Deventer op. De ll
grossier wisselt het daar voor Hollandsche wissel bg een
bankier, van dezen wordt het veeltüds door een Twentsch '
fabriekant of bankier genomen en dan doet het nog eens ly
of meermalen dezelfde toer. .
N A n E E L. Q
p Dat de omloop der vreemde munt werkelhk nadeelig is, A
ligt in den aard der zaak. W
Het doel der munt is zooals wg reeds met een woord `
herinnerden , door een geschikt middel ruiling van waren
en arbeid, handel in den ruimsten zin, te bevorderen.
De staat bezorgt de munt om een vaste maatstaf van
waarde berekening en een zeker ruilmiddel te verschaffen,
F) zoodat ieder bü eene oppervlakkige beschouwing de
waarde der muntstukken- van het geld- kan kennen.
(*) Behalve maatstaf en ruihniddel kan het geld ook wel als koop-
waar beschouwd worden, doch die hoedanigheid moet als uitzondering
p opgevat worden. Zoolang het in dien exeeptionelen toestand verkeert,
circuleert het niet en treedt de munt op den achtergrond.