HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 8

JPEG (Deze pagina), 654.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

tt l . i
G
geläk in alle drama’s, verscheiden driften en hartstogten
in het spel en vertoonen zich allerlei karakters in verschil-
lende vormen. Tot dusverre schijnt de zaak van hen,
die ’s lands aangelegenheden bestieren, vrij gunstig en die
van hen, over wier beurzen men beschikt, vrij ongunstig
te staan.
De koper­affaire van de Oost dreigt de belastingschul-
digen in Nederland een ton of vier meer te zullen kosten,
dan noodig was -­ en daar die vier ton toch ergens moeten
, zitten, schijnt voor enkele bevoorregten datgene bestemd,
’twelk eigenlijk in de algemeene kas had moeten blijven.
Aldus schijnt het, ofschoon de int1·igue van het stuk zoo
ingewikkeld is en de gansche loop, zoo wel als de bijzon-
derheden, nog zóó duister en mysterieus zijn, dat het niet
mogelijk is, zich er een klaar begrip van te vormen.
Ondertusschen kan men zich op nog zeer levendige
tooneelen en warme en hartstogtelüke taal voorbereiden.
De onbetaalbare passage omtrent MOLE, waarvan geheel
Nederland heeft gewaagd en die wij zoo aanstonds zullen
mededeelen, is maar een kleine voorproef van ’tgeen wij
te wachten hebben. En dat is natuurlijk. Wanneer het
geldt het mijn en het dijn - dan komen alle driften los,
en wanneer het om ’t bezit of verlies van eene portefeuille ‘
of andere hooge betrekking te doen is, dan ziet men een
moed en vermetelheid zich ontwikkelen, die doen denken
aan den hond, die een kluifje tegen dreigende aanranders
verdedigt.
hebben gemeend geen ondankbaar werk te verrig-
ten, wanneer wü het Nederlandsche publiek eens berig­
ten, in welk eene phase het doorluchtige en wijd befaamde
drama ode eerlijkheid en de duitenplaat_jes" zich op dit
oogenblik bevindt; niet alleen om de nieuwsgierigheid te
voldoen, maar ook om eene andere vrij wat gewigtiger
reden.