HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 7

JPEG (Deze pagina), 583.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

"<’·’; ­«.,. ­ - - , --7 "

DE EERLIJKHEID EN DE DUITENPLAATJES.
I.
Er wordt in de Residentie een zeer interessant drama
gespeeld. ’t Is jammer, dat de beroemde schrijver van
de Nederlandsche mfereelen niet voortgaat met de uitgave
van zijn prachtig kunstwerk; hij zou anders in dat drama
overvloedige stof vinden voor het penseel van zijn teeke~
naar en voor zijne eigene lier. Konden wij over zijn
genie beschikken, dan hadden wij misschien den liefelij-·
ken vorm verkozen, waarin hij de Geschiedenis des Vader-
lands aan jong en oud heeft voorgesteld. Thans verge-
noegen wij ons met eene meer dorre en eenvoudige uit-
eenzetting van het drama ude eerlijkheid en de duiten­
plaatjes," dat thans in ’s Gravenhage wordt ten tooneele
gevoerd.
Drie bedrijven zijn reeds gespeeld, behalve de repeti-
ties in de Sektiën en Commissies van rapporteurs. Maar
dit opmerkelijk onderscheid is er tusschen gewone drama’s
en deze representatie, dat men van te voren niet weet,
in hoeveel bedrijven het geheele stuk zal bestaan, en dat
het onmogelijk is, ook maar in de verte te gissen, welken
afloop de handeling zal hebben en wat het lot der strij­ i
dende helden zal wezen.
In het drama nde eerlijkheid en de duitenplaatjes" zijn,