HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 52

JPEG (Deze pagina), 661.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

t
F
tl
L _ 48
wachtten en eene enquête verlangden ­- en zoo werd, door
de medewerking dezer leden, de motie aangenomen.
De Kamer had dus besloten, na de inlichtingen te heb-
ben gehoord, over te gaan tot de orde van den dag. Maar i
Q ze had dit gedaan o11der een kruisvuur van bitterheden en i
hatelijkheden en insinuatiën, door de Ministers en de ul- I
b tra«ministerielen tegen de constitutionele partij gerigt. De
" Heeren DULLERT en BLAUPOT TEN CATE schijnen, door al
die aanvallen wat geschokt en ontsteld te zijn geworden.
i` Althans zij verklaarden, ofschoon nu eigenlijk gebeurd was
, wat zij zelve met het oog op hun voorstel tot enquête
j moesten verlangen, namelijk de sluiting der discussie -- zij
, verklaarden, dat voorstel in te trekken.
Gelukkig, dat er iemand was in de Kamer, wiens ze· W
nuwen sterker schijnen te zijn en die tegen het vuur van
r den parlementairen strijd meer gehard is. De Heer QVAN
Y HOëVELL stelde onmiddelijk de enquête weder voor, die
de Heeren DULLERT en BLAUPOT TEN CATE ter kwader
ure hadden laten varen.
j Daarmede was het derde bedrijf van het drama nde eer-
lijkheid en de duitenplaatjes" ten einde. Zóó staan de za-
ken op het oogenblik.
Wat zal de ontknooping zijn? weten het niet. De ,
Heeren in den Haag moeten het weten. Maar dit weten wij
wel: waren wij in de plaats der Heeren VROLIK en PAHUD,
wij zouden nu op eene enquête aandringen want wij zouden
nu zeggen. uMijne Heeren! al onze ambtgenooten en de Mi-
nister van Koloniën en ik zullen, welke aanmerkingen men E
ook maken moge op ons gedrag als Minister, ons nooit en
j door niemand dien titel, die kroon (vom cerlyk mem) laten a
ontrooven !"
t
l
{ i
xl _ j
l