HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 51

JPEG (Deze pagina), 713.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

47
Men drong er niet meer op aan, dat de Vergadering nop-
regtelyk zou medewerken," om het waas der geheimzin-
nigheid te doen verdwijnen. Al verhieven zich ook nog
talrijke stemmen, die verklaarden, niet ndat nog een of
ander punt niet genoegzaam was toegelicht," maar dat de
gansche zaak nog in stikdonkeren nacht gehuld was, ­-
men luisterde daar niet naar, men hield zich vast aan de mo-
tie van den Heer ELOUT, aangekleed doo1· den Heer VAN
HALL. ’t Scheen, dat men de zaak der nduitenplaatjes"
wel aan eene discussie die tot geen uitkomst kon leiden,
niet aan eene enquête, waarin getuigen onder eecle gehoord
worden, durfde blootstellen.
En de Heer VROLJK, die bij ’t begin der discussie uit
naam zijner collega’s verklaard hadïz uwelke aanmerkin-
gen men ook maken moge op ons gedrag als Minister,
wij zullen ons nooit dien titel, die kroon (van eerlijk man)
laten ontrooven." Wat deed de Heer VROLIK? Ook hij
was er mede tevreden, dat een onderzoek door de motie
van orde van den Heer ELOUT werd ontweken. be-
geerde de duistere zaak omtrent het tijdstip, waarop zijn
vriend BAKE voor de f50,000: nbedankt had, niet nader
opgehelderd te zien. scheen zeer blijde te zijn, dat deze
lastige geschiedenis nu maar afliep. Hij zou de motie van
orde nbeschouwen in verband met de motiven door den
geaehten voorsteller bijgebragt." En verlangde daarom, dat
nwie met die motiven niet instemt, tegen de motie zou
stemmen?
Ik begrijp zeer goed, dat hij dit verlangde; want dan
zou die motie misschien nog eenige beteekenis hebben ge-
had in den zin, welken hij er gaarne aan gehecht zou zien.
Maar vele leden voldeden niet aan dat verzoek. Velen ver-
klaarden ronduit, dat zij voor de motie zouden stemmen,
juist omdat zij van de voortzetting der discussie niets ver-
E