HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 50

JPEG (Deze pagina), 713.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

gs
gl
i 46
waarom dan die leden niet liever eene andere motie voor-
stelden, waarin dat denkbeeld van goedkeu1·ing was uit-
gedrukt. Maa1· dat scheen noch de Heer ELOUT, noch de
Heer Gnomï, noch iemand anders te durven, want be-
grepen wel, dat eene schitterende nederlaag zouden ge-
leden hebben.
, Zoo duurde de discussie een geruime tüd, en wij dur-
, " ven allen, die eens een levendig tooneel willen zien, de
lezing van deze discussiën wel aanbevelen.
` Maar hoe gedroegen zich de beide Ministers, om wie ’t
j eigenlijk te doen was, de Heeren PAHUD en VROLIK, bij
4 deze gelegenheid? Ook bij hen scheen eene groote veran-
l , dering te hebben plaats gegrepen.
De Heer PAHUD had den vorigen dag de Kamer opge-
roepen, om hem behulpzaam te zijn, dat de zaak de1· dui-
V tenplaatjes volledig mogt worden toegelicht. «»Indien men
i vermeent," zoo had hü gezegd, ndat er een waas van ge-
heimzinnigheid over de questieusc zaak ligt, dan moet
dat waas verdwijnen. Ik vertrouw, dat van de zijde van
j deze Vergadering daartoe opregtelijk zal wo1·den medege-
werkt; van de zijde der Regering zal gaarne al het licht
verstrekt worden, dat in haar bereik ligt. Wanneer het
een of ander punt mogt voorkomen niet genoeg opgehel-
derd te zijn, dan vertrouw ik, dat daaromtrent nadere in-
lichting zal worden gevraagd, opdat na het einde van deze
beraadslaging niet kunne worden gezegd, dat een of ander
punt niet genoegzaam is toegelicht, dat er iets is, dat niet
duidelijk begrepen is; kortom, dat er geen enkel punt over-
blijve, dat later kan worden uitgelegd ten nadeele der
j Regering."
I Dat was goed gesproken. En nu? Men scheen te vrede
met de motie van orde van den Heer ELOUT. Men verzette
j zich niet tegen den draai, dien de geachte ambtgenoot voor
j Buitenlandsche Zaken (vm HALL) daaraan wilde geven.
5 .
l
E