HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 49

JPEG (Deze pagina), 743.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

i
j 45
l
Heer Tnonnmeim gesproken had, bij de Ministeriële leden
bespeurde, even groot was bij de Ministers. Vóór allen
sprak thans de groote mogol: de IK; de man, die het vaderland
j tweemaal gered heeft, eens door eene monsterwet van red-
, ding en liefde, toen door eene Aprilkoorts. De Heer VAN .
HALII, minister van Buitenlandsche Zaken, na eerst, op
zijne gewone manier, den Heer Trronnnokn eenige hatelijk­
`~ heden naar ’t hoofd te hebben gegooid, deed zijn uiterste
g best te betogen: dat de zaak der duitenplaatjes genoeg was
toegelicht, omdat men er zoo lang en zooveel over gespro-
ken had; dat men niet had moeten interpelleren, indien
men niet reeds nu een einde aan de zaak wilde brengen,
omdat men anders zijne ugeëerde ambtgenooten" in eene
alleronaangenaamste positie bragt; en dat, wanneer de Ka-
mer de motie van orde (ude Kamer gehoord de gegeven
L inlichtingen, gaat over tot de orde van den dag") aannam,
l daardoor tevens de handelingen der Ministers goedkeurde.
Toen de Minister vAN HALL eenmaal het denkbeeld had
H geopperd, dat men deze onschuldige motie van orde, die
niets anders zeï, dan dat de Kamer tot andere werkzaam-
heden wensehte over te gaan, voor eene goedkeuring der
handelingen des Ministers kon doen doorgaan, toen werd
T hij door velen zijner trouwe bende gevolgd. Verscheiden
ultra-ministeriële leden beijverden zich, om te verklaren,
l dat die motie als eene goedkeuring wilden beschouwd
, hebben van ’t geen in de zaak der umuntplaatjes" was
geschied.
Eenige leden der Constitutionele rigting gaven te kennen,
’ dat zij voor de motie van orde zouden stemmen, omdat
door haar bereikten hetgeen verlangden: het sluiten
der diseussiën voor het oogenblik, om de zaak der •«dui­
tenplaatjes" later door middel eener enquête grondig te on-
, derzoeken, Zij namen de explicatie, die de ultraministerielen,
Q en de Heer vtm HALL er aan gaven niet aan. Zij vroegen: