HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 48

JPEG (Deze pagina), 679.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

H M www d-mk `T i
l
i 44
die toen nog den sluijer over de handelingen des Mini-
sters geworpen en de gansche zaak uder duitenplaat_jes"
in een nevel van geheimzinnigbeid gewikkeld zag, ­­- den
ouden Heer vAN Gonsirnm was nu, als door een bliksem-
ij straal, alles helder geworden. Ik raad u aan, vooral
zijne redevoering te lezen, ’t zal de moeite beloonen. l
Veel plaisier zal ’t u onder anderen doen, als gij leest,
_ " dat de duistere geschiedenis van die f 50,000 door den
Heer vm: Vmssinenn aan den Heer BAKE beloofd, nu j
geheel in orde is, - maar dat moet ik u toch even
· mededeelen.
4 uEr woog (gisteren)" zegt de Heer VAN GoLs·rnm, unog
i een groot bezwaar bij mij, namelijk dat er een overleg j
had plaats gehad tusschen denAannemer en den Muntmees- l
ter, ten aanzien van de levering der duitenplaatjes en hunne
I aanmunting. Doch ook dat bezwaar is uit den weg ge- p
ruimd, omdat gebleken is, dat die overeenkomst wel aan .
vankelijk had plaats gehad, doch op een tijdstip, toen dit
allezins geoorloofd was, namelijk toen de Regering van ‘
j plan was om gelijktijdig aan te besteden èn den aanmaak
van die duitenplaatjes en hunne munting; terwijl later toen
men was overgegaan, om de aanmunting aan den Munt-
meester op te dragen, die overeenkomst is verbroken. Die j
overeenkomst had geen begin van uitvoering gehad en was T
vervallen, toen genoemde opdmgzf aan den Muntmeester ge- .
schiedde/’
Maar, beste oude Heer! gij zult toch den Heer VAN
Vmssmenn niet willen beschuldigen van eene onwaarheid `
l te zeggen - en die heer verklaart, dat de Muntmeester
j eerst afstand heeft gedaan van de f50,000 acht dagen
voor de aanbesteding, op een Zondag." Hoe kunt gij dan <
in de meening verkeeren, dat ook dit bezwaar is uit den l
i weg geruimd? 4
j Even groot als de verandering was, die men, nadat dc
l à

l
E