HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 47

JPEG (Deze pagina), 716.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

l
g 43
1 en BLAUPOT Tnx Cnrn, en daarom stelden zij voor bij eene
andere betere gelegenheid de zaak grondig te onder-
- zoeken.
ä Maar de redevoering, die de Heer ELoU·r hield, om tot '
dit voorstel te komen, was bij lange na zoo verstandig
niet, als het voorstel zelf. Er werden allerlei bitterhe-
den in gezegd tegen den Heer THORBECKE, die den vori-
gen dag de prachtige phrase van den Heer Vnonm om-
trent de eerlijkheid en Momá had durven herinneren; ’t
schijnt dat men daarvan in de Kamer niet meer mogt
p gewagen, zonder de verbolgenheid der ««vromen" en der
‘ Ministeriëlen op te wekken. Er kwamen allerlei suiker~
zoete woordjes in voor, in ’t belang der Ministers. Er
werd in te kennen gegeven, dat men geene enquête ver-
langde, omdat men veel te bang was, dat reeds daardoor
eenige blaam op de politieke eerlijkheid dier dierbare Mi-
nisters zou worden geworpen. Maar toch stelde men voor,
om over te gaan tot de orde van den dag.
Van dat oogenblik af, ontstonden eene hartstogtelijkheid,
eene warmte, eene bitterheid, en niet minder eene totale
verwarring in de discussie, die dit derde bedrijf tot het
vermakelijkste van het gansche drama maakten.
j Plotseling was alles veranderd. Plotseling waren de
Ministeriële leden der Kamer, in eene geheel andere, in
eene tegenovergestelde stemming geraakt, dan waarin zij
den vorigen middag, vóór de Heer Tnomsnckn het woord
voerde, waren geweest. Thans hadden zij eensklaps licht
verkregen in de duisternis. De Ministers stonden voor
hen, in het kleed der onschuld niet alleen, maar getooid
met het eereloof, waarin geschreven staat: udat zij zich in
de zaak der duitenplaatjes verdienstelijk hadden gemaakt
jegens het Vaderland? Den Heer vAn Gonsrrnm, die tot
het tweede bedrijf van het drama__en dus tot alles wat er
den vorigen dag gebeurd was, aanleiding had gegeven,