HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 43

JPEG (Deze pagina), 734.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

l
l
39
veer acht dagen voor de aanbesteding, op een zondag."
Wat helpt het nu, of men daar al lang over praat en
weder p1·aat, die zaak kan niet opgehelderd worden, dan
door de betrokken partijen te hooren en weder te hooren.
‘ En zoo zijn er in die gansche kwestie zeer veel punten,
j waarmede dit het geval is.
{ De Kamer heeft, bij de Grondwet, een regt verkregen,
V om daarvan gebruik te maken juist in dergelijke gevallen,
wanneer de gewone discussie in de Kamer niet meer vol-
; doende is, om belangrijke onderwerpen van algemeen be-
jï lang op te helderen. Zij mag dan ee11e commissie uit haar
j midden benoemen, die ook andere menschen, dan de leden
L der Kamer, hooren kan. Zij mag die zelfs onder eede
hooren. Iedereen is verpligt, als die commissie hem roept,
j om voor haar als getuige te verschijnen. Men noemt dit eene
i nparlementaire enquête?
. Ziedaar het middel, dat, in de onzekerheid omtrent het-
€ geen werkelijk met de zaak der uduitenplaatjes" gebeurd
is, alleen tot eene goede uitkomst kon leiden. En voor
i niemand was dit van meer belang dan voor de Ministers.
Zij toch hadden, reeds toen er nog maar een paar woor-
den over de kwestie was gezegd, bij monde van den Heer
gg VR01.11; verklaard: ««Wij zullen, welke aanmerking men
i ook maken moge op ons gedrag als minister, ons nooit en
door niemand dien titel en die kroon (van eerlglc man)
j laten ontrooven." Welnu, dan moest immers deze zaak
§ worden opgehelderd en duidelijk gemaakt als de dag,
want anders .... Dan was immers nu ook nog waar, ’t geen
den vorigen dag de Heer VAN GOLSTEIN had gezegd: ndat
het in allen opzigzfe in het belang der Regering is, om al het
i geheimzinnige en raadselachtige in deze zaalc op te helderen,
j en om dit, nu de discussie onvoldoende bleek, door eene
enquête te doen.
De Heer THORBEGKE verklaarde, dat hij juist daarom
u