HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 42

JPEG (Deze pagina), 699.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

F r
l
j 38
den wordt toevertrouwd! Arm vaderland, dat door zulke
staatslieden wordt gediend!
De zitting, waarin deze fameuse redevoeringen van den
Heer PAHUD werden uitgesproken, liep ten einde - maar
g ` de duisternis was nog even tastbaar. ‘
j Ondertussohen hadden nu de leden der constitutionele
partij in de Kamer zich ook met de zaak bemoeid, en
R wat die eenmaal begonnen hebben, dat zetten zij voort, `_
tot zij een goed einde hebben bereikt. Zij laten zich ni1n­
mer met praatjes naar huis zenden, of met een zoet deuntje g
in het riet sturen. Zij VFGBZGII niet, wanneer het voor de
_ publieke zaak noodig is, eenen Minister ter verantwoor- j
ding te roepen, en zijn niet voldaan voor die verantwoor- »
ding is geleverd.
Een hunner, en dat wel de even voortreiïelijke als door j
ee11e verblinde menigte in 1853 schandelijk belasterde j
staatsman, de Heer Tnomsnokn verklaarde, dat hem niet i,
alleen geen licht was ontstoken door den Heer PAHUD, maar ,
dat hem gebleken was, dat van zulk eene discussie, hoe-
lang ook voortgezet, dat licht niet kon verwacht worden. i
En mij dunkt iedereen moest gevoelen, dat hij gelijk
had. ’t Is toch natuurlijk, dat, wanneer door tegenstrijdige
verklaringen feiten in het duister zijn geplaatst, geene 4
lange redevoeringen, al zijn ze ook van den welsprekenden i
Heer PAHUD afkomstig, die tegenstrijdigheden kunnen weg-
nemen. En dat was juist hier het geval. De Heer BAKE i
bij voorbeeld, beweerde, dat hij dadelijk toen hij de mo-
i gelijkheid voorzag, dat de levering van muntplaatjcs van
l den muntslag zou worden afgescheiden, voor de hem toe-
j gezegde f 50,000 bedankt had. En de Heer Vnomx meende
hem zijne nachting en vriendschap" te kunnen blijven ä
schenken, juist omdat hij e1· toen dadelijk voor bedankt
r had. Maar de Heer vAN Vnrssmenn beweert, dat dit eerst
j ten minste drie maanden later is gebeurd, namelijk uonge­
N
r
r