HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 41

JPEG (Deze pagina), 735.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

E
l
l
L
1 37
` Het door ons geleverde is genoeg om te doen zien, dat
de zaak der duitenplaatjes nog altoos even duister is, hoe
veel uren de Heer PAHUD er ook over sprak.
Eene opmerking echter 1nogen wij niet achterwege laten.
Diezelfde Mijnheer PAHUD zal eerstdaags naar Indië ver-
trekken, als Gouverneur·Generaal van deze uitgestrekte be-
zittingen van Nederland. Hoe zal dat gaan? Zijt gij ge-
rust? Daar zal hij nog andere zaken te behandelen heb-
j ben, dan eene aanbesteding van duitenplaatjes. Daar zul-
len de gewigtigste belangen van twintig millioenen men-
, sehen aan zijne zorg zijn toevertrouwd. Daar zal de rust,
de welvaart van die gansche talrijke maatschappij grooten-
deels afhangen van de maatregelen, die hij zal nemen.
‘ Daar kan een enkel besluit, door hem geteekend, onbere-
_» kenbare gevolgen hebben. Thans nog vloeit die rijke bron
r mild en overvloedig voor Nederland, maar ééne enkele
j, vergissing of misleiding of dwaling van den Gouverneur-
Generaal kan te weeg brengen, dat de millioenen, die
· thans geregeld jaarlijks van daar in onze schatkist wor-
den gestort, aanzienlijk verminderen en zelfs geheel verdwij-
, nen. Ziet gij met vertrouwen, hem die taak aanvaarden,
hem, die niet begreep, dat een Aannemer zonder fabriek
toch binnen zes maanden gereed zou zijn, ofschoon ieder-
M een en zelfs de fabriekant er van overtuigd was, dat hij
l het niet kon? - hem, die vergeten was, dat men hem
I een voor den lande veel voordeeliger aanbod had gedaan,
‘ dan dat, waarop hij zich beriep om eene onverklaarbare
handeling te vergoelijken, - hem die op zulk eene een-
voudige zaak als de aanbesteding der koperen munt voor
Indië, den lande een verlies van vier tonnen schats schijnt
i te hebben berokkend?
Die man gaat naar Indië, en zal daar als oppermagtig
gëbieder de zaken besturen. Wgj zien hem met een be-
, klemd gemoed vertrekken. Arm Indië, dat aan zulke han-
l