HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 40

JPEG (Deze pagina), 715.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

s s
. . l
H r
j
l L
z se 1
volgenden dag in dubbelde mate teruggekeerd. Misschien j
had hij er niet op gerekend, dat hij in ’t openbaar sprak
en dat, ofschoon de leden der Kamer er onbekend mede
j waren, op de tribune ook gehoord werd, wat hü verkon-
j digde. Misschien had hü vergeten wat er eigenlijk was
{ voorgevallen. Maar Beker is het, dat zijne inlichting spoe-
dig bleek geene inlichting hoegenaamd te zijn -­ en dus
jl de vraag: waarom hebt gij aan den Aannemer dat groote
j voordeel der afgifte van 100,000 pond duiten geschonken?
even onbeantwoord is, alsof hij de, ellenlange, redevoering E
l niet had uitgesproken. .
i Zoo is nog altoos onopgehelderd de verzekering van
een geacht fabriekant uit Utrecht, dat hij de munting li
alleen voor f 7 de 100 Ned. heeft aangeboden, terwijl A
de Minister op zijn eerewoord heeft verklaard dat toen S
sprake was van eene gecombineerde overeenkomst voorde
munting en levering der plaatjes en dat, daar voor laatst- ¤·
gemelde bewerking in dat geval f 40 per 100 pond had
moeten betaald worden, zulk eene overeenkomst zeer ten na- '
deele van het Rijk zoude gestrekt hebben. Zijn wij wel
onderrigt dan zgn de conferentiën tusschen den Minister van
Koloniën en den Heer DE HEUS in den loop van de maand
Januarij 1855 gevoerd, terwijl reeds in November van 1854:
het besluit tot afscheiding der munting van de levering
bekend was. Er kon dus tusschen partijen in Januarij niet I
meer over die gecombineerde bewerking gehandeld worden,
§ en de waarschijnlijkheid bestaat, dat de aanbieding van `
l f 7 per 100 pond werd gedaan, en niet anders kon op-
I gevat worden, dan voor de munting alleen. Dit maakt
een verschil van circa f 100,000, op het muntloon, dat schijn~
. baar ten nadeele van ’s Rijks schatkist is uitgegeven, tenzij i
j door eene enquête het tegendeel mogt blijken.
j Maar wij stappen van de redevoering des Ministers af.
F