HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 37

JPEG (Deze pagina), 698.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB


35
plaatjes) in gebreke is, hein toch reeds 100,000 pond oud
koper zijn afgestaan.
nDe Minister heeft getracht deze afwijking van de voor­
waarden op te helderen, door ze voor te stellen als eene
overeenkomst tussehen het Gouvernement en den Aanne-
me1·, waarbij men bedong, udat het gemiddeld getal munt-
plaatjes per pond van 170 tot 190 zonder prijsverhooging
‘ zou kunnen worden vermeerderd." Daarentegen zou de Aan-
nemer, te zijner tijd, ter verwerking tot muntplaatjes en
tegen behoorlijken waarborg kunnen beschikken over
100,000 ponden oud koper." De Minister, stellende, dat
door dit laatste aan den Aannemer een voordeel van
f20,000, in afwijking van de voorwaarden van ’t bestek,
werd verzekerd, is van meening, dat hetgeen er tegenover
bedongen werd (namelijk de vermeerdering van het getal
muntplaatjes van 170 tot 190 in een pond), een voordeel
opleverde voo1· het Gouvernement van f 29,973.-
uMaar nu heeft een der industriëlen, die voo1· lageren
präs dan de tegenwoordige Aannemer had ingeschreven,
zich tot de Kamer gewend in een adres van 11 Dec. l.l., en
J daarbij overgelegd het afschrift van een op den 19 Maart
l.l., dus vier dagen na de aanbesteding en derhalve nog
- voor de gunning, door hem aan den Secretaris-Generaal van
het Departement van Koloniën gerigten brief, waarin hij,
zonder ten eynen believe op eenige afwgking van het bestek
aanspraak te maken, een voorstel in denzelfden zin heeft
gedaan, en zelfs nog verder is gegaan, door aan het Mi-
nisterie van Koloniën over te laten, om het getal plaatjes
per pond naar welgevallen te bepalen, zonder eenige ver-
hooging van den insehrijvingsprijs, en zulks voor de drie
gedeelten der levering."
Zoo was dus het bezwaar, dat de Heer PAHUD in die
lange redevoering uit den weg had geruimd, reeds den