HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 34

JPEG (Deze pagina), 690.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

Y ­_j_~-vw- rN.>­“ ipv 7,-.,- vàrrvtl "" )r -7 "`> _­- 4-*-·_`* i W ·"- D ___·l~­_­­a"w~_-* {-varènr Y

32
toch is het ook voor den Heer Pamrn volstrekt noodig,
dat dit blijke, want hij verdedigde zijn stelsel, om den
Muntmeester als concurrent toe te laten, juist daardoor, ,
j door te wijzen op den tijd, wanneer hij dat gedaan heeft,
namelijk toen hij ook den mnntslag aan de vrije mede- »
i dinging wilde overgeven. _
° Toen de muntslag nog niet van de verwerking van het `
koper was losgemaakt," zeide de Heer PAHUD, uheb ik ,
i den Muntmeester aangemoedigd zich aan die belangrijke I
j operatie gelegen te laten liggen." Indien de Heer BAKE l
; zich dus ook na dien tijd met de onderneming van den i
Heer van Vmssixenn heeft ingelaten, schijnt de Heer PAHUD
daarvan geene verantwoordelgkheid te willen dragen. Meer
, dan ijdele nieuwsgierigheid geeft alzoo regt op de beant- _
woording der vraag, uwanneer heeft de Heer BAKE voor de
f 50,000 bedankt?" i
’t Komt mij voor, dat de Heer PAHUD eigenlük niet gaarne i
sprak over den Heer BAKE en zijne verhouding tot den
Heer Bam; in deze aangelegenheid. Gedurig zegt hij, dat
hem niet aangaat, wat deze gedaan heeft. uDat de munt- l
meester," zoo spreekt hij, nlater van de overeenkomst heeft i
afgezien, is eene omstandigheid, die evenmin als het con-
tract, dat er kan bestaan hebben, de Regering aangaat. Ik
beschouw die renuntiatie in de gegeven omstandigheden
als een bewijs van wezenlijke kieschheid van de zijde van ,
den Heer BAKE ­-­ maar dit feit doet hier eigenlijk minder
j af, vermits de handelingen der betrokken Ministers hier
eigenlijk ter sprake zijn." Op meer andere plaatsen tracht
i hij de handelingen van den Muntmeester geheel van de
j zijne af te scheiden. Of dat voor den Heer BAKE niet zeer
`j bezwarend is, zullen wij niet onderzoeken, want, wij schrij-
ven niet in ’t belang van personen, maar in ’t belang der
j publieke zaak. Maar juist in dat belang is ’t volstrekt
j noodig, te weten Wat hier waarheid
l
z
ä